Page 10 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 10

6                                     DOCUMENT I . MEMÒRIA

        4.2. OFERTA D’APARCAMENT PER A BICICLETES ................................................................................................................ 57
         4.2.1. Curiositats ............................................................................................................................................................ 58
        4.3. DEMANDA A LA XARXA CICLISTA ................................................................................................................................ 59
        4.4. DEMANDA D’APARCAMENT DE BICICLETES ................................................................................................................. 60
        4.5. DIAGNOSI DE LA XARXA CICLISTA ............................................................................................................................... 60
         4.5.1. Bones practiques .................................................................................................................................................. 60
         4.5.2. Punts a millorar ................................................................................................................................................... 62
        4.6. DIAGNOSI D’APARCAMENT PER A BICICLETES ............................................................................................................. 71
      5. ANÀLISI DE LA MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT .......................................................................................... 73
        5.1. XARXA DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS ............................................................................................................. 73
         5.1.1. Vies d’accés .......................................................................................................................................................... 73
         5.1.2. Xarxa primària: principals vies urbanes ............................................................................................................ 74
         5.1.3. Xarxa secundària: vies col·lectores o distribuïdores ......................................................................................... 75
         5.1.4. Xarxa veïnal i xarxa pacificada .......................................................................................................................... 78
        5.2. DEMANDA EN VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT .............................................................................................................. 80
         5.2.1. Intensitats de circulació de les carreteres ........................................................................................................... 80
         5.2.2. Intensitats de circulació del municipi ................................................................................................................. 81
         5.2.3. Capacitats de vials i saturació ............................................................................................................................ 83
        5.3. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT ........................................................................................................ 84

      6. ANÀLISI DE L’APARCAMENT ................................................................................................................................... 87
        6.1. PRINCIPALS BOSSES D’APARCAMENT ........................................................................................................................... 87
         6.1.1. Identificació de les bosses .................................................................................................................................... 87
         6.1.2. Demanda diürna de les bosses d’aparcament .................................................................................................... 89
         6.1.3. Demanda nocturna de les bosses d’aparcament ................................................................................................ 90
        6.2. APARCAMENT EN CALÇADA AL CENTRE URBÀ ............................................................................................................ 90
         6.2.1. Oferta disponible en calçada ............................................................................................................................... 90
         6.2.2. Estudi de la demanda d’ús de la zona blava ....................................................................................................... 93
        6.3. DIAGNOSI DE L’APARCAMENT ...................................................................................................................................... 96
      7. PROPOSTES D’ACTUACIÓ ......................................................................................................................................... 99
        7.1. PROPOSTES DE MOBILITAT A PEU ................................................................................................................................. 99
        7.2. PROPOSTES DE MOBILITAT EN BICICLETA .................................................................................................................. 101
        7.3. PROPOSTES DEL VEHICLE PRIVAT ............................................................................................................................... 105
        7.4. PROPOSES D’APARCAMENT ........................................................................................................................................ 108


      ANNEXES

      ANNEX 1 – COMPTATGES DE VIANANTS

      ANNEX 2 – AFORAMENTS DE VEHICLES

      ANNEX 3 – FITXA ROTACIONAL D’APARCAMENT
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15