• Ajuntament de Cassà de la Selva

  Ajuntament de Cassà de la Selva

 facebook twitter  tw

 

Consell de Govern

El Consell de Govern és un òrgan col·legiat municipal complementari. El seu objectiu és informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local i alhora trobar un espai de comunicació i debat entre les diferents àrees de l'Ajuntament. 

 

REGLAMENT 

 • Està integrat per tots els regidors i regidores amb delegacions genèriques i especials de l'Alcaldia i és presidit per l'Alcalde, a fi d'assolir la màxima eficàcia amb l'acció de Govern i en l'administració municipal. 
 • L'Alcalde pot demanar al personal funcionari o laboral de l'Ajuntament, així com també al personal extern contractat, que assisteixin a les reunions del Consell de Govern per tal de tractar eficientment tots els assumptes. 
 • Les decisions del Consell de Govern no tenen caràcter resolutori i són només informatives o consultives. 
 • Per la validesa de les sessions es requereix l'assistència de la meitat més un dels membres. Els acords s'adopten per majoria simple, dirimint els empats a l'Alcalde amb el vot de qualitat. 

 

MEMBRES 

 • Martí Vallès Prats. Alcalde. Regidor de Governació, Participació Ciutadana i Sanitat.
 • Pau Presas Bertran. Primer tinent d'Alcalde. Regidor d'Hisenda i Organització Municipal. 
 • Eva Sáez Revuelta. Segona tinent d'Alcalde. Regidora de Serveis Socials i Educació.
 • Josep Ferrer Serra. Tercer tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Entitats i Festes.
 • Meritxell Rabionet Frigola. Quarta tinent d'Alcalde. Regidora d'Esports, Joventut i Comunicació.
 • Emili Mató Palós. Regidor de Promoció Econòmica, Urbanisme i Mobilitat.
 • Joan Cañigueral Casellas. Regidor de Medi Ambient, Via Pública i Veïnats.

 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

Les sessions se celebren a l'Ajuntament de Cassà de la Selva els dilluns a les 19 h de forma setmanal, excepte el mes d'agost que es considerarà vacacional. Aquestes sessions no són públiques.