• Ajuntament  de Cassà de la Selva

    Ajuntament de Cassà de la Selva

Retribucions dels membres de la corporació

- La retribució de l'Alcalde de Cassà de la Selva amb dedicació exclusiva a l'Ajuntament és, tal i com marca la llei pels municipis entre 10.001 i 20.000 habitants, de 50.000 € bruts anuals (inclou tots els conceptes retributius i assistències).

 

- Assistències als òrgans de govern dels regidors i regidores:

Ple

310 € 

Junta de Govern Local

285 €

Consell de Govern Local

285 €

Comissió Informativa

310 €

Junta de portaveus

30 €

 

- Topall màxims de caràcter mensual a les assistències efectives als òrgans de govern:

Ple, comissió informativa i comissió informativa sectorial 

   310 € / mensuals 

Junta de Govern Local i Consell de Govern Local 

   570 € / mensuals

Junta de portaveus 

   30 € / mensuals

 

 

 

 

Aquestes retribucions són vigents durant la legislatura 2015-2019.