• Ajuntament de Cassà de la Selva

  Ajuntament de Cassà de la Selva

 facebook  facebook twitter  tw

 

Catàleg de tràmits

A continuació es dóna resposta a les preguntes freqüents associades als tràmits més comuns.

Potser també t'interessa consultar les convocatòries de subvencions i ajuts econòmics.

 

>> Si vols iniciar una activitat econòmica, et guiem pas a pas amb els tràmits que has de fer aquí i també trobaràs informació a la Finestreta Única Empresarial (FUE).

 

GENERAL - Instància genèrica (Tràmit online o presencial)

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Cassà de la Selva o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Observacions: més informació sobre aquest tràmit.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .                  

GENERAL - Queixes i/o suggeriments (Tràmit online o presencial)

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

 • Podeu fer el tràmit online a través d'aquest enllaç (no fa falta signatura electrònica)
 • També podeu entregar la versió imprimible de la instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Termini de resolució: el termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Observacions: més informació sobre aquest tràmit.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

GENERAL - Sol·licitud d'accés a la informació pública (Tràmit online o presencial)

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

Qui ho pot demanar?

La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

Canals de tramitació

 • Podeu fer el tràmit online a través d'aquest enllaç(fa falta signatura electrònica). 
 • També podeu entregar la versió imprimible de la instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Termini de resolució

 • La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.
 • Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l'interessat.
 • Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.
 • Silenci administratiu: la sol·licitud s'entén estimada si l'Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori.El dret d'accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública.

Observacions: més informació sobre aquest tràmit

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

GENERAL - Bústia d'alcaldia (Tràmit online o presencial)

El ciutadà pot fer arribar directament a l'alcaldia qualsevol comentari, suggeriment, queixa o consulta referent a l'Ajuntament, al seu funcionament, estat del poble, etc... perquè l'Alcaldia ho tingui en compte i, si el ciutadà ho desitja, se li respongui la seva sol·licitud.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Preu: gratuït

Documentació a aportar: no cal aportar documentació.

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Dubtes sobre el tràmit? 

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .                

GENERAL - Cita amb càrrec electe o tècnic municipal (Tràmit online o presencial)

Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Preu: gratuït

Documentació a aportar: no cal aportar documentació.

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .    

GENERAL - Casament civil (Tràmit online o presencial)

Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament. 

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Preu: gratuït

Documentació a aportar: la documentació es requerirà després d'haver fet la sol·licitud i un cop s'estigui tramitant des dels Jutjats de Pau

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Dubtes sobre el tràmit? 

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .    

GENERAL - Formulari d'autorització de representació per a actuacions en nom d'altri

Aquest formulari s'ha de presentar quan la persona que aporta la documentació actua en representació d'altri. Per exemple, els constructors o arquitectes que porten documentació per tramitar una llicència d'obres en representació d'un client, cal que presentin aquest document on el propietari els autoritza a actuar en representació seva. 

Formulari d'autorització com a representant (PDF)

GENERAL - Formulari de devolució de fiances

Per a sol·licitar la devolució de les fiances dipositades en relació amb llicències i comunicacions prèvies d'obres (com per exemple, la fiança per a la correcta gestió de les runes i terres generades durant l'obra, o la fiança per possibles desperfectes ocasionats a la via pública) o d'altres, cal presentar aquesta instància degudament emplenada un cop finalitzades les obres.

Pel que fa a la devolució de la fiança per gestió de runes i terres serà necessari adjuntar-hi el justificant del destí de les runes i terres generades (certificat de gestió de residus de l'abocador on s'hagin dipositat o en el cas d'obres menors també s'admet un document justificatiu de la deixalleria...).

Es recorda que també caldrà aportar el certificat final d'obra i document justificatiu de la declaració de les obres a cadastre, quan sigui necessari.

 

Formulari de devolució de fiances (PDF)

GENERAL - Model d'autoliquidació de l'ICIO

Descarregueu-vos aquí (PDF) el model d'autoliquidació del pagament de les taxes, d'acord amb el que disposa l'ordenança fiscal número 3 i la número 31.

ACTIVITATS - Sol·licitud de llicència d'activitats (Tràmit presencial. Us podeu descarregar el model d'autoliquidació)

És la llicència per realitzar qualsevol activitat al municipi.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada. 

Com es fa per sol·licitar-ho? Cal venir personalment a l'Ajuntament i aportar la documentació necessària establerta als models de sol·licituds. El model de sol·licitud a omplir variarà en funció de l'activitat.

Dubtes sobre el tràmit? Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmits contacta amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Termini de resolució: El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

 

Recordeu que si actueu en representació d'altri cal que porteu omplert aquest formulari (PDF) amb l'autorització de la persona a qui representeu.

ENTITATS - Subvencions a entitats de Cassà de la Selva

Normativa i informació: S'està elaborant un reglament de subvencions a entitats municipals.

Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Canals de tramitació:

Lloc on fer la sol·licitudOficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. Si tens qualsevol dubte contacta-hi al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  

JOVENTUT - Sol·licitud per disposar d'una barraca durant la Festa Major de Cassà 

Les dates varien en funció de cada any. 

Termini de resolució: el període màxim de resposta és de dos mesos un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds. 

MEDI AMBIENT - Sol·licitud de la targeta de la Deixalleria Municipal (Tràmit online o presencial)

La targeta de la Deixalleria Municipal és un requisit bàsic per gaudir de la bonificació sobre la taxa d'escombraries. 

Qui ho pot demanar? Qualsevol ciutadà de Cassà de la Selva. 

Canals de sol·licitud

 • Enviar la sol·licitud específica (veure PDF aquí) a través d'una instància genèrica. La instància genèrica la podeu fer presencialment a l'Ajuntament o online aquí.
 • També es pot fer directament a la Deixalleria Municipal.
 • En el cas de fer-la a través de l'Ajuntament, la targeta s'envia als domicilis. En el cas de fer-la a la deixalleria cal anar-la a recollir allà. 
 • És important fer la targeta amb el nom del titular del rebut de les deixalles.

Termini de resolució: el període màxim és de dos mesos amb caràcter general.

PROVEÏDORS - Fitxa de creditors per a nous proveïdors i Factura electrònica

Envia factures a l'Ajuntament de Cassà de la Selva

Consulta l'estat de les factures

Informació de la factura electrònica de l'Ajuntament de Cassà de la Selva

 

Envia factures a la Residència Geriàtrica Sant Josep

Consulta l'estat de les factures

Informació de la factura electrònica de la Residència Geriàtica Sant Josep

 

Fitxa de creditors per a nous proveïdors

 

Preguntes freqüents

URBANISME - Certificat de compatibilitat urbanística

Formulari de certificat de compatibilitat urbanística (PDF)

URBANISME - Certificat de qualificació urbanística

Formulari de certificat de qualificació urbanística (PDF)

URBANISME - Formulari de declaració de coincidència entre el projecte executiu i el projecte bàsic

Formulari de declaració de coincidència entre el projecte executiu i el projecte bàsic (PDF)

URBANISME - Formulari de declaració de coincidència entre suport paper i digital

Formulari de declaració de coincidència entre suport paper i digital (PDF)

URBANISME - Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge 

Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge (PDF)

URBANISME - Ajuts per actuacions a locals d'activitats econòmiques

Normativa i informació per fer la sol·licitudBases publicades al BOP de Girona número 160 de 23/8/2016

Lloc on fer la sol·licitud: Podeu descarregar-vos aquest document o dirigir-vos a l'Àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Cassà de la Selva en el moment de tramitar la llicència. Si tens qualsevol dubte contacta-hi al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

Documentació per fer la sol·licitud: Instància de sol·licitud d'ajuts per actuacions a locals d'activitats econòmiques (PDF)

URBANISME - Ajuts per a la rehabilitació de façanes o edificis

Normativa i informació per fer la sol·licitudOrdenança municipal de foment de rehabilitació d'edificis i de façanes en el terme municipal de Cassà de la Selva

Lloc on fer la sol·licitud: Dirigiu-vos a l'Àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Cassà de la Selva en el moment de tramitar la llicència. Si tens qualsevol dubte contacta-hi al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Documentació per fer la sol·licitud: Instància de sol·licitud d'ajuts per a la rehabilitació de façanes o edificis. (PDF)

URBANISME - Bonificacions en l'impost sobre les construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Normativa i informació per fer la sol·licitudOrdenança de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Lloc on fer la sol·licitudÀrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Cassà de la Selva en el moment de tramitar la llicència. Si tens qualsevol dubte contacta-hi al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

URBANISME - Bonificacions en la taxa de llicència d'activitats 

Normativa i informació per fer la sol·licitudOrdenança fiscal de la taxa per a la prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats, instal·lacions i d'altres usos privats que ho requereixin.

Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Lloc on fer la sol·licitudÀrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. Si tens qualsevol dubte contacta-hi al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

URBANISME - Instal·lació d'aparell d'aire acondicionat (Tràmit presencial)

És la llicència per instal·lar aparells condicionadors d'aire i equips de ventilació.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada.

Com es fa per sol·licitar-ho?

Cal venir personalment a l'Ajuntament i aportar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud degudament omplert.
 • Documentació gràfica en la què es reflecteixi la situació dels equips: croquis o plànols en planta, secció i façana, fotos... segons les característiques de la instal·lació.
 • Característiques de l'equip.
 • Memòria i solucions tècniques d'aïllament en els casos que sigui necessari.
 • Pressupost
 • Autorització de la Comunitat de propietaris, si s'escau.

Normativa

Observacions

Es podrà sol·licitar documentació addicional si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica. 

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

URBANISME - Instal·lació de rètol (Tràmit presencial)

És la llicència per instal·lar un rètol en un local comercial.

Qui ho pot demanar? El propietari del local o el titular de l'activitat.

Com es fa per sol·licitar-ho?

Cal venir personalment a l'Ajuntament i aportar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud degudament omplert.
 • Plànol de situació del lloc pel qual se sol·licita la llicència, indicant carrer i número.
 • Pressupost total de la col·locació del rètol.
 • Fotocòpia de la llicència d'activitats atorgada per l'Ajuntament.
 • Fotografies de la façana actual.
 • Fotomuntatge de l'efecte final de l'actuació (Situació del rètol a la façana)
 • Indicació de les característiques del suport publicitari: gruix, sortint del rètol, forma, superfície, materials, colors i altres, així com el contingut del missatge o informació que pretén difondre acotat indicant alçades i mides.
 • Croquis acotat en alçat i secció amb referència a la façana suport. 
 • Quan es tracti de cartelleres la documentació a aportar a més a més de l'assenyalada amb caràcter general  serà la següent:
 • Plànol d'emplaçament, grafiant el perímetre de la finca, amb les edificacions i altres elements existents. S'hi assenyalarà la distància de la instal·lació a la cantonada o xamfrà més pròxim i l'amplada del carrer.
 • Croquis a escala no menor d'1/100 i acotat de les característiques de la instal·lació fins i tot les de suport i ancoratge, concretant-se els materials, qualitats, textures i colors.
 • Dues fotografies del lloc i entorn on es vol instal·lar. Sobre les fotografies s'assenyalaran els requadres de les cartelleres.
 • Declaració  o compromís de mantenir la instal·lació en perfectes condicions de seguretat, estabilitat i ornament.
 • Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se.

Normativa

Observacions

 • De conformitat amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es recorda l'obligatorietat de retolar, com a mínim, en llengua catalana.
 • Es podrà sol·licitar documentació addicional si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica.
 • Quan per a l'execució de les obres es requereixi l'ocupació de la via pública, caldrà sol·licitar expressament llicència per l'ocupació de la via pública especificant la durada de l'ocupació i demés condicions esmentades en l'Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública.
 • De les façanes no pot sobresortir cap element més de 15 cm, en l'espai situat entre l'alçada de 1 i 2,20 m respecte el terra. (CTE, DB-SU 7).

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

 

Recordeu que si actueu en representació d'altri cal que porteu omplert aquest formulari (PDF) amb l'autorització de la persona a qui representeu.

URBANISME - Llicència d'enderrocament (Tràmit presencial. Us podeu descarregar el model d'autoliquidació)

Es tracta d'un permís per enderrocar total o parcialment un edifici.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada.

Com es fa la sol·licitud?

Cal venir personalment a l'Ajuntament i lliurar la següent documentació:

 • Model de sol·licitud degudament omplert.
 • Dos exemplars del projecte signat pel tècnic competent i pel promotor.
 • Full d'assumpció per part dels tècnics competents.
 • Estudi de seguretat i salut.
 • Fitxa de característiques tècniques.
 • Estudi de gestió de residus.
 • Impresos d'estadística d'arquitectura i habitatge.
 • Fotografies o croquis on es pugui apreciar si existeix, a l'obra a enderrocar, algun element d'interès especial per l'ajuntament
 • Sol·licituds de les companyies (Telefònica, Fecsa-Endesa…) a l'Ajuntament per al trasllat dels diversos serveis si són afectats.
 • Sol·licitud del promotor a l'ajuntament per al trasllat de la xarxa d'enllumenat públic, si és necessari.
 • Previsió de protecció de les mitgeres veïnes que quedin al descobert i de deixar la finca en condicions de seguretat.
 • Certificat de la companyia Aqualia, de conformitat per l'inici de les obres d'enderrocament.
 • Cal fer l'autoliquidació del pagament de les taxes d'activitat, d'acord amb el que disposa l'ordenança fiscal número 3 i l'ordenança fiscal número 31. Descarrega't el model d'autoliquidació. 

Observacions

 • Caldrà aportar una còpia dels poders en cas d'actuar en representació d'una persona jurídica. En el cas d'actuar en representació d'una altra persona física, s'haurà d'aportar els poders o una autorització per escrit i signada per la persona representada.
 • En el cas que sigui necessària l'ocupació de la via pública caldrà sol·licitar la corresponent llicència expressa.
 • Es podrà sol·licitar documentació addicional si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica. 

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general. 

 

Recordeu que si actueu en representació d'altri cal que porteu omplert aquest formulari (PDF) amb l'autorització de la persona a qui representeu.

URBANISME - Llicència d'obra major (Tràmit presencial. Us podeu descarregar el model d'autoliquidació)

Tenen la consideració d'obres majors:

 • La construcció de tota classe d'edificis de nova planta.
 • La reforma de l'estructura d'un edifici o que afecti als fonaments.
 • L'augment o disminució de volum.
 • La realització d'obres a la façana que modifiquin l'aspecte exterior d'aquesta.
 • L'alteració del nombre d'habitatges o locals existents.
 • La substitució o modificació dels usos preestablerts o previstos.
 • La realització d'obres que afectin immobles del patrimoni històric o artístic o es trobin sotmesos a protecció especial.
 • La urbanització de terrenys.
 • El moviment de terres que suposi la construcció d'obra civil o s'ubiqui en sòl no urbanitzable d'especial protecció.
 • Reparacions parcials al parament exterior d'edificis sempre que calgui col·locar bastida d'alçada superior a 5 metres o es tracti d'un edifici de planta baixa més dos pisos o superior.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada.

Com es fa la sol·licitud?

Cal venir personalment a l'Ajuntament. És necessària la documentació següent:

 • Model de sol·licitud.
 • Dos exemplars del projecte bàsic signat pel tècnic competent i pel promotor.
 • Estudi de gestió de residus.
 • Fitxa de característiques tècniques.
 • Per a les plantes aparcament en edificis plurifamiliars, i atès que les zones d'un edifici destinades a l'estacionament de vehicles han de complir una sèrie de requeriment tècnics específics en funció de diverses normatives vigents (sectoritzacions, desenfumatge en cas d'incendis, vies d'evacuació, instal.lacions de protecció contra incendis, ventilació per renovació d'aire, instal.lacions elèctriques, sorolls...), caldrà presentar un annex tècnic específic que justifiqui el compliment de tots aquest aspectes (per duplicat).
 • Cal fer l'autoliquidació del pagament de les taxes d'activitat, d'acord amb el que disposa l'ordenança fiscal número 3 i l'ordenança fiscal número 31Descarrega't el model d'autoliquidació

Prèviament a l'inici de l'obra caldrà presentar:

 • Dos exemplars del Projecte executiu signat pel tècnic competent i pel promotor.
 • Certificat tècnic conforme el projecte no modifica el bàsic.
 • Estudi de seguretat i salut.
 • Estudi geotècnic.
 • Fulls d'assumpció per part dels tècnics competents (direcció de l'obra, direcció de l'execució, coordinació de seguretat i salut, control de qualitat...).
 • Programa de Control de qualitat.
 • Identificació del constructor.
 • Projecte tècnic de telecomunicacions, quan es tracti d'edificis plurifamiliars.
 • Impresos d'estadística d'arquitectura i habitatge. 
 • Acta d'inici d'obres signada per la direcció facultativa.

Observacions

 • Quan hi hagi canvis en els plànols, el tècnic haurà d'indicar quines modificacions s'han fet, especificant el número de plànol que s'ha de substituir. La data del visat dels nous plànols ha d'estar actualitzada.
 • Caldrà aportar una còpia dels poders en cas d'actuar en representació d'una persona jurídica. En cas d'actuar en representació d'una altra persona física, s'haurà d'aportar els poders o una autorització per escrit i signada per la persona representada.
 • Per executar el projecte autoritzat, caldrà acreditar el pagament de l'ICIO.
 • En el cas que sigui necessària l'ocupació de la via pública caldrà sol·licitar la corresponent llicència expressa.
 • Es recorda que tots els edificis subjectes a la Llei de propietat horitzontal hauran de disposar del corresponent projecte tècnic d'infraestructura comú de telecomunicacions (ICT) i que, per a la primera ocupació, caldrà aportar, a més del certificat final d'obra del projecte arquitectònic, el certificat emès per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació on es faci constar la presentació del corresponent projecte tècnic d'ICT i del butlletí d'instal·lació, i del certificat si correspon, que acrediti que la instal·lació s'ajusta al projecte tècnic.
 • Podrà requerir-se altra documentació si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica.
 • Un cop realitzada l'obra, caldrà acreditar que s'ha comunicat la finalització de les obres al Cadastre.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

 

Recordeu que si actueu en representació d'altri cal que porteu omplert aquest formulari (PDF) amb l'autorització de la persona a qui representeu.

URBANISME - Llicència d'obra menor (Tràmit presencial. Us podeu descarregar el model d'autoliquidació)

És la sol·licitud per a realitzar obres de reparació que no afectin l'estructura o la distribució d'un habitatge o local comercial ni la composició de la façana.

Es tracta de llicències de petites obres de reparació, decoració, ornament o tancament, les quals no necessiten un projecte tècnic, sempre i quan no afectin edificis o conjunts protegits.

OBRES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

 • Substitució d'elements malmesos per altres de les mateixes característiques si no afecten a l'estructura ni a la façana de l'edifici.
 • Obres de neteja i pintura d'interior d'edificis, patis o mitgeres. 

OBRES DE CONDICIONAMENT MENOR

Habitatges

 • Reformes interiors d'habitatges, que no afectin estructures ni façana, com per exemple: modificació o substitució de paviment, envans, enrajolats, sanitaris, cel-ras, marbre, mobles de cuina, ajudes de paleta per instal·lacions i pintura o altres revestiments i fusteria, etc... sempre i quan no suposin la modificació substancial de l'ús de l'habitatge o la variació del nombre d'unitats d'habitatges.
 • Reformes interiors de vestíbuls i escales comunitàries, que no afectin estructures ni façanes. 

Locals

Obres de modificació o substitució de paviments, sostres i envans, que no afectin substancialment a la distribució interior ni estructura, ni suposin la modificació substancial de l'ús.

Reparacions parcials al parament exterior d'edificis

Façanes, balcons, cossos sortints, reteulat parcial de cobertes i altres elements relatius a la infraestructura dels edificis sempre que no calgui col·locar bastida d'alçada superior a 5 metres o es tracti d'un edifici de planta baixa més dos pisos. 

Altres obres considerades menors

 • Instal·lació de bastides fins a una alçada màxima de 5 metres o planta baixa més dos pisos.
 • Moviments de terres que no es considerin obres majors.
 • Tala d'arbres.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada.

Com es fa la sol·licitud? Cal venir personalment a l'Ajuntament. Es necessària la documentació següent:

 • Model de sol·licitud.

 • Descripció de les obres a realitzar

 • Plànol de situació i emplaçament

 • Plànols o croquis de l'obra (estat actual, estat modificat... on es justifiqui l'acompliment dels paràmetres urbanístics: dimensions, separacions a límits de finca, alçada, etc).

 • Pressupost de l'obra.

 • Identificació del constructor

 • Fotografies (exteriors, façana...), si s'escau.

 • Cal fer l'autoliquidació del pagament de les taxes d'activitat, d'acord amb el que disposa l'ordenança fiscal número 3 i l'ordenança fiscal número 31Descarrega't el model d'autoliquidació

Observacions

 • Caldrà aportar una còpia dels poders en cas d'actuar en representació d'una persona jurídica. En cas d'actuar en representació d'una altra persona física, s'haurà d'aportar els poders o una autorització per escrit i signada per la persona representada.

 • En el cas que sigui necessària l'ocupació de la via pública caldrà sol·licitar la corresponent llicència expressa.

 • Es podrà sol·licitar informació addicional si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica. 

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

 

Recordeu que si actueu en representació d'altri cal que porteu omplert aquest formulari (PDF) amb l'autorització de la persona a qui representeu.

URBANISME - Llicència per instal·lació de grua (Tràmit presencial)

És la llicència per instal·lar una grua.Qui ho pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada.

Com es fa?

Cal venir personalment a l'Ajuntament i aportar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud.
 • 2 exemplars del projecte tècnic de la grua
 • Full d'assumpció del control del funcionament de la grua durant la seva estada a obra per part de tècnic competent
 • Estudi de seguretat i salut
 • Pòlissa d'assegurança amb cobertura de la responsabilitat civil pels danys produïts per la grua durant la seva estada a l'obra.
 • Acta d'inspecció de la grua, abans del seu muntatge, emesa per una entitat d'inspecció i control (ECA o ICICT) en la que s'acrediti el seu correcte estat i idoneïtat de la documentació.
 • Abans de la seva posada en funcionament s'aportarà l'acta d'inspecció de la grua després del seu muntatge, emesa per una entitat d'inspecció i control (ECA o ICICT).

Normativa

 • RD 836/2003 de 27 de juny, pel que s'aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària "MIE-AEM-2" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues-torre per a obres o altres aplicacions.

Observacions

Es podrà sol·licitar documentació addicional si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica. 

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

URBANISME - Llicència urbanística de parcel.lació o declaracions de la seva innecessarietat (Tràmit presencial)

Constitueixen parcel·lació urbanística les divisions o segregacions de terrenys en dos o més lots, així com les operacions jurídiques que comportin l'alineació o arrendament de participacions indivises d'una finca a les quals s'atribueixi el dret d'utilització exclusiva de parts concretes d'aquesta finca, la constitució o modificació d'una associació o una societat on la qualitat de soci incorpori el dret d'utilització exclusiva de parts concretes, i la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal per parcel.les. Tot això quan, amb independència de la classe de sòl en què es pretenguin realitzar, tinguin per finalitat dur a terme o facilitar els actes d'utilització propis del sòl urbà i la implantació d'obres pròpies d'aquest sòl, per raó de les característiques físiques dels terrenys afectats, de la seva delimitació per vials existents o de nova creació, de la implantació de serveis urbanístics o de les característiques de les obres descrites en l'operació de divisió.

En els casos que preveu la legislació vigent, es declararà la seva innecessarietat.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica que sigui la titular de la finca i que hi estigui interessada.

Com es fa?

Cal venir personalment a l'Ajuntament i lliurar la documentació següent, per duplicat:

 • Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l'ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.
 • Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que se sol·liciti. I Notes simples registrals actuals de les finques afectades.
 • Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
 • Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats, amb indicació de les coordenades georreferenciades dels seus vèrtexs (d'acord amb la Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei hipotecària i del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari).
 • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
 • Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible, si s'escau.

Observacions

 • Caldrà aportar una còpia dels poders en el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica. En el cas d'actuar en representació d'una altra persona física, s'haurà d'aportar els poders o una autorització per escrit i signada per la persona representada.

 • Podrà requerir-se altra documentació si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica.

 • La llicència haurà d'anar condicionada a què es faci la Declaració cadastral de l'agregació, agrupació, segregació o divisió al Centre de Gestió Cadastral (model 903N).

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

URBANISME - Primera ocupació (Tràmit presencial)

Es tracta de la comprovació de les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, ja sigui per reforma o per nova construcció.

És necessària al finalitzar les obres autoritzades per la llicència d'obres majors que afectin les condicions d'habitabilitat de la finca:

 • Edificis de nova construcció
 • Edificis que han estat objecte d'obres de gran rehabilitació.
 • Els nous habitatges, resultants d'obres de reforma, rehabilitació o canvi d'ús.
 • L'ampliació d'edificis que doni lloc a nous locals o unitats funcionals.

Qui ho pot demanar? Les mateixes persones físiques o jurídiques que han sol·licitat una llicència d'obra major.

Com es fa per sol·licitar-ho?

Cal venir personalment a l'Ajuntament i portar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud.

 • Model de declaració responsable.

 • Certificat de final d'obra i habitabilitat amb els seus annexos, visat pel Col.legi Professional corresponent, que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està en condicions d'ésser utilitzada.

 • Document justificatiu de la declaració d'alta o variació al Centre de Gestió Cadastral (model 902), amb el segell de registre d'entrada al cadastre.

 • Certificat de recepció de residus lliurat per un gestor autoritzat.

 • En el cas d'edificis plurifamiliars, certificat emès per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació on es faci constar la presentació del corresponent projecte tècnic de la infraestructura comuna de telecomunicacions i del butlletí d'instal.lació amb el protocol de proves, i del certificat si correspon, que acrediti que la instal.lació s'ajusta al projecte tècnic.

 • En el cas d'existència d'aparcament comunitari, còpia de l'acta favorable de comprovació de l'activitat d'aparcament, signada per l'enginyer municipal. 

Observacions

 • Caldrà aportar una còpia dels poders en el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica. En el cas d'actuar en representació d'una altra persona física, s'haurà d'aportar els poders o una autorització per escrit i signada per la persona representada.
 • Es podrà sol·licitar documentació addicional si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica. 

Descarrega't el document de la comunicació prèvia de la primera ocupació.

Descarrega't el document de la declaració responsable de la comunicació prèvia de la primera ocupació.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

URBANISME - Pròrroga de llicència d'obres (Tràmit presencial)

És l'autorització municipal per a la continuació de les obres, tant si són menors com majors.

En general, les llicències d'obres estableixen un termini màxim per a l'acabament de les obres que és de 3 anys per les majors i d'1 any per les menors. En el cas de voler obtenir una pròrroga d'aquest termini, caldrà sol.licitar la corresponent pròrroga.

Qui ho pot demanar? La persona física o jurídica a qui va ser concedida la corresponent llicència d'obres.

Com es fa per sol·licitar-ho?

Cal venir personalment a l'Ajuntament i lliurar la documentació següent:

Observacions

 • Caldrà aportar una còpia dels poders en el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica. En el cas d'actuar en representació d'una altra persona física, s'haurà d'aportar els poders o una autorització per escrit i signada per la persona representada.
 • Els terminis de vigència de la llicència es comptaran a partir de la notificació a l'interessat.
 • Es podrà sol·licitar documentació addicional si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica. 

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

 

Formulari de sol·licitud de pròrroga de llicència d'obres (PDF)

Recordeu que si actueu en representació d'altri cal que porteu omplert aquest formulari (PDF) amb l'autorització de la persona a qui representeu.

XALOC - Bonificacions en l'impost d'activitats econòmiques (IAE)

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança de l'impost sobre activitats econòmiques

Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Lloc on fer la sol·licitud: Oficina de Xaloc de Cassà.

XALOC - Bonificacions en l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Lloc on fer la sol·licitud: Oficina de Xaloc de Cassà.

XALOC - Bonificació de la taxa de l'aigua 

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança fiscal de la taxa de l'aigua

Quan es pot sol·licitar: De l'1 de gener a l'1 de març.

Lloc on fer la sol·licitud: Oficina de Xaloc de Cassà

XALOC - Bonificacions en la taxa de clavegueram 

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança fiscal de la taxa de clavegueram

Quan es pot sol·licitar: De l'1 de gener al 31 de juliol.

Lloc on fer la sol·licitud: Oficina de Xaloc de Cassà.

XALOC - Bonificacions en la taxa d'escombraries 

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança fiscal de la taxa de recollida d'escombraries i gestió de residus

Quan es pot sol·licitar: Varia en funció de cada bonificació. Es pot consultar a l'ordenança.

Lloc on fer la sol·licitud: Oficina de Xaloc de Cassà.

XALOC - Documentació necessària per presentar els formularis 901, 902 , 903 i 904 davant la Gerència de Cadastre (Tràmit presencial)

Aquesta gestió es pot fer diàriament a l'oficina de Xaloc de Cassà de la Selva de 9 a 14 h. Si tens qualsevol dubte sobre algun d'aquests tràmits contacta amb XALOC al telèfon 972 90 02 35 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

És molt important aportar documents originals i fotocòpies dels mateixos per fer la còpia compulsada. 

Model 901 - Canvi de nom d'urbana i de rústica

 • DNI declarant o representant / NIF en cas d'empreses

 • Últim rebut d'IBI pagat

 • Escriptura de propietat

Model 902 – Obra de nova ampliació, reforma o rehabilitació, divisió horitzontal i modificació de titularitat

 • DNI declarant o representant / NIF en cas d'empreses

 • Últim rebut d'IBI pagat

 • Escriptura del solar o de l'obra nova

 • Escriptura de compravenda i divisió horitzontal dels nous propietaris

 • Certificat final d'obra o primera ocupació

 • Dues fotos de la façana (pot ser en format digital)

 • Plànol de situació (pot ser en format digital)

 • Plànol d'emplaçament (pot ser en format digital)

 • Plànol a escala per plantes (pot ser en format digital)

 • Memòria de materials i qualitats

 • Cost d'execució

Model 903 – Agrupació, agregació, segregació i divisió de finques urbanes i rústiques

 • DNI declarant o representant / NIF en cas d'empreses

 • Últim rebut d'IBI pagat

 • Escriptura d'agrupació, agregació, segregació i divisió o dades registrals

 • Plànol de situació anterior (pot ser en format digital)

 • Plànol de situació resultant (pot ser en format digital)

Model 904 – Canvi de classe de cultiu o aprofitament, canvi d'ús i demolició o enderrocament

 • DNI declarant o representant / NIF en cas d'empreses

 • Últim rebut d'IBI pagat

 • Certificat final d'obra o qualsevol document facultatiu que acrediti l'alteració

 • Plànol a escala o croquis amb les cotes necessàries pel càlcul de superfícies i on figuri l'alteració realitzada (pot ser en format digital)

Modificació dels trams per la incorporació dels serveis urbanístics (escrit de sol·licitud a la Direcció General del Cadastre)

 • Certificat del final d'obra o qualsevol document facultatiu que acrediti l'alteració.

Modificació del planejament urbanístic (escrit de sol·licitud a la Direcció General del Cadastre)

Nou sòl urbà o que surt de sòl urbà:

 • Escrit de la modificació puntual del planejament conforme està aprovat definitivament per urbanisme.

 • Plànol de la situació inicial (pot ser en format digital)

 • Plànol de la situació final (pot ser en format digital)

 • Relació de titulars amb els seus DNI i adreces

Projectes d'urbanització, reparcel·lació, plans parcials i estudis de detall

 • Escrit conforme el projecte està aprovat definitivament

 • Còpia del projecte (pot ser en format digital)

 • Fotocòpia de l'escriptura resultant inscrita al registre de la propietat o de les dades registrals resultants

 • Informe del tècnic municipal que digui en quina fase es troba el projecte (amb serveis o sense serveis urbanístics)

Nou planejament (escrit de sol·licitud a la Direcció General del Cadastre)

 • Escrit de la data definitiva conforme el nou planejament ha estat aprovat definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme

 • Còpia del nou planejament (pot ser en format digital)

 • Còpia del catàleg de masies (pot ser en format digital)

 • Certificat del final d'obra o qualsevol document facultatiu que acrediti l'alteració. 

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'oficina de Xaloc de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

VIA PÚBLICA - Cens d'animals de companyia (Tràmit presencial)

Inscriure, modificar dades o donar de baixa animals de companyia (gossos, gats o fures) del cens és obligatori. La inscripció del cens, així com la col·locació del xip d'identificació a l'animal, és obligatòria segons la legislació. Els propietaris que no ho compleixin corren el risc de ser sancionats. 

Normativa: Ordenança municipal de tinença d'animals.

Qui ho pot demanar? Tots els propietaris d'animals de companyia.

Canals de tramitació

Podeu entregar la versió imprimible de la instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Preu: gratuït

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

VIA PÚBLICA - Llicència de gual i contragual (Tràmit online o presencial)

Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any es farà efectiu el pagament de la taxa corresponent al gual.

Normativa: Taxa per guals i altres reserves de la via pública

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Preu: segons regula la taxa per guals i altres reserves de la via pública.

Documentació a aportar:

 • Dos plànols de l'emplaçament a escala 1:500.
 • Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del titular.
 • En cas d'habitatges, fotocòpia del títol de propietat o del contracte de llgouer.
 • En cas d'empresa, fotocòpia del NIF de la societat, fotocòpia de les escriptures i dels poders de constitució de la societat; si qui fa el tràmit no és la persona interessada, haurà d'aportar autorització escrita de l'administrador o apoderat, fotocòpia del DNI del representant i de l'apoderat. 
 • En cas de local comercial, fotocòpia de la llicència d'activitat. 
 • En cas de gual d'edificis, fotocòpia de la llicència de l'activitat per a l'ús del local o recinte. 
 • En cas de gual per accés a obres, fotocòpia de la llicència d'obres.

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

end faq