• Ajuntament de Cassà de la Selva

  Ajuntament de Cassà de la Selva

Catàleg de tràmits

A continuació es dóna resposta a les preguntes freqüents associades als tràmits més comuns.

>> Consulta les convocatòries de subvencions i ajuts econòmics AQUÍ.

>> Consulta tots els tràmits d'urbanisme AQUÍ.

>> Si vols iniciar una activitat econòmica, et guiem pas a pas amb els tràmits que has de fer aquí i també trobaràs informació a la Finestreta Única Empresarial (FUE).

GENERAL - Instància genèrica (Tràmit online o presencial)

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Cassà de la Selva o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Observacions: més informació sobre aquest tràmit.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..                  

GENERAL - Queixes i/o suggeriments (Tràmit online o presencial)

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

 • Podeu fer el tràmit online a través d'aquest enllaç (no fa falta signatura electrònica)
 • També podeu entregar la versió imprimible de la instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Termini de resolució: el termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Observacions: més informació sobre aquest tràmit.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

GENERAL - Sol·licitud d'accés a la informació pública (Tràmit online o presencial)

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

Qui ho pot demanar?

La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

Canals de tramitació

 • Podeu fer el tràmit online a través d'aquest enllaç(fa falta signatura electrònica). 
 • També podeu entregar la versió imprimible de la instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Termini de resolució

 • La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.
 • Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l'interessat.
 • Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.
 • Silenci administratiu: la sol·licitud s'entén estimada si l'Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori.El dret d'accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública.

Observacions: més informació sobre aquest tràmit

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

GENERAL - Bústia d'alcaldia (Tràmit online o presencial)

El ciutadà pot fer arribar directament a l'alcaldia qualsevol comentari, suggeriment, queixa o consulta referent a l'Ajuntament, al seu funcionament, estat del poble, etc... perquè l'Alcaldia ho tingui en compte i, si el ciutadà ho desitja, se li respongui la seva sol·licitud.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Preu: gratuït

Documentació a aportar: no cal aportar documentació.

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Dubtes sobre el tràmit? 

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..                

GENERAL - Cita amb càrrec electe o tècnic municipal (Tràmit online o presencial)

Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Preu: gratuït

Documentació a aportar: no cal aportar documentació.

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..    

GENERAL - Casament civil (Tràmit online o presencial)

Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament. 

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Preu: gratuït

Documentació a aportar: la documentació es requerirà després d'haver fet la sol·licitud i un cop s'estigui tramitant des dels Jutjats de Pau

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Dubtes sobre el tràmit? 

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..    

GENERAL - Formulari d'autorització de representació per a actuacions en nom d'altri

Aquest formulari s'ha de presentar quan la persona que aporta la documentació actua en representació d'altri. Per exemple, els constructors o arquitectes que porten documentació per tramitar una llicència d'obres en representació d'un client, cal que presentin aquest document on el propietari els autoritza a actuar en representació seva. 

Formulari d'autorització com a representant (PDF)

GENERAL - Formulari d'autoliquidació de fiances

GENERAL - Formulari de devolució de fiances

Per a sol·licitar la devolució de les fiances dipositades en relació amb llicències i comunicacions prèvies d'obres (com per exemple, la fiança per a la correcta gestió de les runes i terres generades durant l'obra, o la fiança per possibles desperfectes ocasionats a la via pública) o d'altres, cal presentar aquesta instància degudament emplenada un cop finalitzades les obres.

Pel que fa a la devolució de la fiança per gestió de runes i terres serà necessari adjuntar-hi el justificant del destí de les runes i terres generades (certificat de gestió de residus de l'abocador on s'hagin dipositat o en el cas d'obres menors també s'admet un document justificatiu de la deixalleria...).

Es recorda que també caldrà aportar el certificat final d'obra i document justificatiu de la declaració de les obres a cadastre, quan sigui necessari.

 

Formulari de devolució de fiances (PDF)

GENERAL - Model d'autoliquidació de l'ICIO i taxes

Descarregueu-vos aquí (PDF) el model d'autoliquidació del pagament de les taxes, d'acord amb el que disposa l'ordenança fiscal número 3 i la número 31.

GENERAL - Sol·licitar i justificar subvencions (Tràmit online) 

Normativa i informació: S'està elaborant un reglament de subvencions a entitats municipals.
Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Formularis per realitzar diferents tràmits: 

Dubtes sobre el tràmit? Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmits contacta amb l'àrea d'Intervenció de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 460 005. 

ACTIVITATS - Documentació a presentar a l’Ajuntament per exercir una activitat en el municipi

És la llicència per realitzar qualsevol activitat al municipi.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada. 

Com es fa per sol·licitar-ho? Si ets persona jurídica o professional en representació d’una persona física o jurídica exclusivament a través de la web de l’Ajuntament.
Si ets persona física ho pots fer a través de la web de l’Ajuntament o presencialment (mentre la normativa ho permeti).
El model de sol·licitud a omplir variarà en funció de l'activitat, tots el tràmits els trobareu aquí:

 • Elegiu tràmit a realitzar, i introduïu el vostre municipi per obtenir els passos/tràmits a seguir - Cassà de la Selva -
 • Cal fer l'autoliquidació del pagament de les taxes d'activitat, d'acord amb el que disposa l'article 4 de l'ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats, instal·lacions i altres usos privats que ho requereixin. Descarrega't el model d'autoliquidació (PDF)

Dubtes sobre el tràmit? Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmits contacta amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Termini de resolució: En funció de l’activitat que es pretén exercir.

Recordeu que si actueu en representació d'altri cal que adjunteu omplert i signat aquest formulari (PDF) amb l'autorització de la persona a qui representeu.

JOVENTUT - Sol·licitud per disposar d'una barraca durant la Festa Major de Cassà 

Les dates varien en funció de cada any. 

Termini de resolució: el període màxim de resposta és de dos mesos un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds. 

MEDI AMBIENT - Sol·licitud de la targeta de la Deixalleria Municipal (Tràmit online o presencial)

La targeta de la Deixalleria Municipal és un requisit bàsic per gaudir de la bonificació sobre la taxa d'escombraries. 

Qui ho pot demanar? Qualsevol ciutadà de Cassà de la Selva. 

Canals de sol·licitud

 • Enviar la sol·licitud específica (veure PDF aquí) a través d'una instància genèrica. La instància genèrica la podeu fer presencialment a l'Ajuntament o online aquí.
 • També es pot fer directament a la Deixalleria Municipal.
 • En el cas de fer-la a través de l'Ajuntament, la targeta s'envia als domicilis. En el cas de fer-la a la deixalleria cal anar-la a recollir allà. 
 • És important fer la targeta amb el nom del titular del rebut de les deixalles.

Termini de resolució: el període màxim és de dos mesos amb caràcter general.

PROVEÏDORS - Fitxa de creditors per a nous proveïdors i Factura electrònica

Envia factures a l'Ajuntament de Cassà de la Selva

Consulta l'estat de les factures

Informació de la factura electrònica de l'Ajuntament de Cassà de la Selva

 

Envia factures a la Residència Geriàtrica Sant Josep

Consulta l'estat de les factures

Informació de la factura electrònica de la Residència Geriàtica Sant Josep

 

Fitxa de creditors per a nous proveïdors

 

Preguntes freqüents

URBANISME - Tots els formularis associats als tràmits per fer sol·licituds

URBANISME - Ajuts per actuacions a locals d'activitats econòmiques

Normativa i informació per fer la sol·licitudBases publicades al BOP de Girona número 160 de 23/8/2016

Lloc on fer la sol·licitud: Podeu descarregar-vos aquest document o dirigir-vos a l'Àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Cassà de la Selva en el moment de tramitar la llicència. Si tens qualsevol dubte contacta-hi al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Documentació per fer la sol·licitud: Instància de sol·licitud d'ajuts per actuacions a locals d'activitats econòmiques (PDF)

URBANISME - Ajuts per a la rehabilitació de façanes o edificis

Normativa i informació per fer la sol·licitudOrdenança municipal de foment de rehabilitació d'edificis i de façanes en el terme municipal de Cassà de la Selva

Lloc on fer la sol·licitud: Dirigiu-vos a l'Àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Cassà de la Selva en el moment de tramitar la llicència. Si tens qualsevol dubte contacta-hi al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Documentació per fer la sol·licitud: Instància de sol·licitud d'ajuts per a la rehabilitació de façanes o edificis. (PDF)

URBANISME - Bonificacions en l'impost sobre les construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Normativa i informació per fer la sol·licitudOrdenança de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Lloc on fer la sol·licitudÀrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Cassà de la Selva en el moment de tramitar la llicència. Si tens qualsevol dubte contacta-hi al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

URBANISME - Bonificacions en la taxa de llicència d'activitats 

Normativa i informació per fer la sol·licitudOrdenança fiscal de la taxa per a la prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats, instal·lacions i d'altres usos privats que ho requereixin.

Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Lloc on fer la sol·licitudÀrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. Si tens qualsevol dubte contacta-hi al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

XALOC - Bonificacions en l'impost d'activitats econòmiques (IAE)

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança de l'impost sobre activitats econòmiques

Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Lloc on fer la sol·licitud: Oficina de Xaloc de Cassà.

XALOC - Bonificacions en l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Lloc on fer la sol·licitud: Oficina de Xaloc de Cassà.

XALOC - Bonificació de la taxa de l'aigua 

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança fiscal de la taxa de l'aigua

Quan es pot sol·licitar: De l'1 de gener a l'1 de març.

Lloc on fer la sol·licitud: Oficina de Xaloc de Cassà

XALOC - Bonificacions en la taxa de clavegueram 

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança fiscal de la taxa de clavegueram

Quan es pot sol·licitar: De l'1 de gener al 31 de juliol.

Lloc on fer la sol·licitud: Oficina de Xaloc de Cassà.

XALOC - Bonificacions en la taxa d'escombraries 

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança fiscal de la taxa de recollida d'escombraries i gestió de residus

Quan es pot sol·licitar: Varia en funció de cada bonificació. Es pot consultar a l'ordenança.

Lloc on fer la sol·licitud: Oficina de Xaloc de Cassà.

XALOC - Documentació necessària per presentar els formularis 901, 902 , 903 i 904 davant la Gerència de Cadastre (Tràmit presencial)

Aquesta gestió es pot fer diàriament a l'oficina de Xaloc de Cassà de la Selva de 9 a 14 h. Si tens qualsevol dubte sobre algun d'aquests tràmits contacta amb XALOC al telèfon 972 90 02 35 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

És molt important aportar documents originals i fotocòpies dels mateixos per fer la còpia compulsada. 

Model 901 - Canvi de nom d'urbana i de rústica

 • DNI declarant o representant / NIF en cas d'empreses

 • Últim rebut d'IBI pagat

 • Escriptura de propietat

Model 902 – Obra de nova ampliació, reforma o rehabilitació, divisió horitzontal i modificació de titularitat

 • DNI declarant o representant / NIF en cas d'empreses

 • Últim rebut d'IBI pagat

 • Escriptura del solar o de l'obra nova

 • Escriptura de compravenda i divisió horitzontal dels nous propietaris

 • Certificat final d'obra o primera ocupació

 • Dues fotos de la façana (pot ser en format digital)

 • Plànol de situació (pot ser en format digital)

 • Plànol d'emplaçament (pot ser en format digital)

 • Plànol a escala per plantes (pot ser en format digital)

 • Memòria de materials i qualitats

 • Cost d'execució

Model 903 – Agrupació, agregació, segregació i divisió de finques urbanes i rústiques

 • DNI declarant o representant / NIF en cas d'empreses

 • Últim rebut d'IBI pagat

 • Escriptura d'agrupació, agregació, segregació i divisió o dades registrals

 • Plànol de situació anterior (pot ser en format digital)

 • Plànol de situació resultant (pot ser en format digital)

Model 904 – Canvi de classe de cultiu o aprofitament, canvi d'ús i demolició o enderrocament

 • DNI declarant o representant / NIF en cas d'empreses

 • Últim rebut d'IBI pagat

 • Certificat final d'obra o qualsevol document facultatiu que acrediti l'alteració

 • Plànol a escala o croquis amb les cotes necessàries pel càlcul de superfícies i on figuri l'alteració realitzada (pot ser en format digital)

Modificació dels trams per la incorporació dels serveis urbanístics (escrit de sol·licitud a la Direcció General del Cadastre)

 • Certificat del final d'obra o qualsevol document facultatiu que acrediti l'alteració.

Modificació del planejament urbanístic (escrit de sol·licitud a la Direcció General del Cadastre)

Nou sòl urbà o que surt de sòl urbà:

 • Escrit de la modificació puntual del planejament conforme està aprovat definitivament per urbanisme.

 • Plànol de la situació inicial (pot ser en format digital)

 • Plànol de la situació final (pot ser en format digital)

 • Relació de titulars amb els seus DNI i adreces

Projectes d'urbanització, reparcel·lació, plans parcials i estudis de detall

 • Escrit conforme el projecte està aprovat definitivament

 • Còpia del projecte (pot ser en format digital)

 • Fotocòpia de l'escriptura resultant inscrita al registre de la propietat o de les dades registrals resultants

 • Informe del tècnic municipal que digui en quina fase es troba el projecte (amb serveis o sense serveis urbanístics)

Nou planejament (escrit de sol·licitud a la Direcció General del Cadastre)

 • Escrit de la data definitiva conforme el nou planejament ha estat aprovat definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme

 • Còpia del nou planejament (pot ser en format digital)

 • Còpia del catàleg de masies (pot ser en format digital)

 • Certificat del final d'obra o qualsevol document facultatiu que acrediti l'alteració. 

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'oficina de Xaloc de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

VIA PÚBLICA - Cens d'animals de companyia (Tràmit presencial)

Inscriure, modificar dades o donar de baixa animals de companyia (gossos, gats o fures) del cens és obligatori. La inscripció del cens, així com la col·locació del xip d'identificació a l'animal, és obligatòria segons la legislació. Els propietaris que no ho compleixin corren el risc de ser sancionats. 

Normativa: Ordenança municipal de tinença d'animals.

Qui ho pot demanar? Tots els propietaris d'animals de companyia.

Canals de tramitació

Podeu entregar la versió imprimible de la instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Preu: gratuït

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

VIA PÚBLICA - Llicència de gual i contragual (Tràmit online o presencial)

Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any es farà efectiu el pagament de la taxa corresponent al gual.

Normativa: Taxa per guals i altres reserves de la via pública

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Preu: segons regula la taxa per guals i altres reserves de la via pública.

Documentació a aportar:

 • Dos plànols de l'emplaçament a escala 1:500.
 • Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del titular.
 • En cas d'habitatges, fotocòpia del títol de propietat o del contracte de llgouer.
 • En cas d'empresa, fotocòpia del NIF de la societat, fotocòpia de les escriptures i dels poders de constitució de la societat; si qui fa el tràmit no és la persona interessada, haurà d'aportar autorització escrita de l'administrador o apoderat, fotocòpia del DNI del representant i de l'apoderat. 
 • En cas de local comercial, fotocòpia de la llicència d'activitat. 
 • En cas de gual d'edificis, fotocòpia de la llicència de l'activitat per a l'ús del local o recinte. 
 • En cas de gual per accés a obres, fotocòpia de la llicència d'obres.

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

end faq