• Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

    Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

Modificacions puntuals del POUM vigents

Exp. 2011/847 Modificació puntual núm. 1 del POUM de Cassà de la Selva de regularització de la zona de sistema de serveis tècnics al Veïnat de Llebrers de Dalt

 

 

Exp. 2011/877 Modificació puntual núm. 2 del POUM de Cassà de la Selva del sector delimitat pels carrers Susvalls nº 83 a 96, de la Via i de la Infància de Cassà de la Selva

 

 

Exp. 2011/878 Modificació puntual número 3 del POUM de Cassà de la Selva per l’ampliació del Sector Industrial El Trust

 

 

Exp. 2011/0819 Modificació puntual núm. 4 del POUM de Cassà de la Selva consistent en la rectificació de l’article VII.2.6 pel que fa a la incompatibilitat de determinats usos hotelers en sòl urbanitzable

 

 

Exp. 2013/101 Modificació puntual núm. 5 del POUM de Cassà de la Selva consistent en la definició de distàncies de protecció per a camins rurals i carreteres

 

 

Exp. 2013/102 Modificació puntual número 6 del POUM de Cassà de la Selva consistent en diversos ajustaments d’alienacions, gàlib i límit de la zona H3 a l’àmbit de l’antic Pla Parcial Riera Seca 3b, i concreció de gàlib en la nova zona I3, al carrer Castellflorit

 

 

Exp. 2014/434 Modificació puntual número 7 del POUM de Cassà de la Selva consistent en correccions al nord del c/Provincial

 

Expedient 2014/519, Modificació puntual núm. 8 del POUM de Cassà de la Selva. Illa compresa entre els carrers de la Via, Infància, Sant Andreu Salou i Xavier Carbó.

Expedient 2015/176, Modificació puntual núm. 9 del POUM de Cassà de la Selva, per a la Supressió del SUD 1.8 SUSVALLS i canvi de localització d’equipaments al carrer del Metall i al Passeig Ferrocarril.

Expedient 2015/189, Modificació puntual núm. 10 del POUM de Cassà de la Selva per a la descatalogació de Can Limbo al c/Puigcugul, núm. 40- c/Marina, núm. 74, i exclusió del Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva.

Exp. 2016/687, Modificació puntual núm. 12 del POUM, relativa a instal.lacions forestals a cel obert en sòl no urbanitzable