Page 13 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 13

Estudi de Mobilitat Urbana de Cassà de la Selva                       9

        1. INTRODUCCIÓ        1.1. Justificació de la redacció de l’estudi de nobilitat urbana

        La llei 9/2003 de la mobilitat, té per objecte establir els principis i els objectius als quals ha de
        respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies dirigida a la
        sostenibilitat i la seguretat, i determinar els instruments necessaris perquè la societat catalana
        assoleixi els dits objectius i per garantir a tots els ciutadans una accessibilitat amb mitjans
        sostenibles.

        Aquests instruments de planificació han de concretar, per a l'àmbit territorial que en cada cas els
        correspongui, l'aplicació dels objectius de mobilitat d'aquesta Llei mitjançant l'establiment de
        directrius, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control. Els instruments de
        planificació són els següents:

          - Les directrius nacionals de mobilitat.

          - Els plans directors de mobilitat.

          - Els plans específics.


          - Els plans de mobilitat urbana.
        Els plans de mobilitat urbana són el document que configura les estratègies de mobilitat sostenible
        a nivell municipal. L’elaboració i l’aprovació dels plans de mobilitat urbana són obligatòries per als
        municipis que, d’acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat,
        hagin de prestar servei de transport col·lectiu urbà de viatgers.

        Pel cas concret del municipi de Cassà de la Selva, no es d’obligada redacció un pla de mobilitat
        urbana. No obstant, el municipi manifesta el seu interès per la mobilitat mitjançant la redacció d’un
        estudi de mobilitat (EdM) amb la voluntat de un planejament més coherent en el desenvolupament
        del municipi, definir un model de mobilitat sostenible i en general seguir els principis i els objectius
        continguts en la llei 9/2003 de mobilitat.

        1.2. Antecedents


        En els últims anys s’han elaborat diversos documents que han analitzat diferents aspectes de la
        mobilitat a Cassà de la Selva:

          - 2009: Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) del POUM de Cassà de la
           Selva (INTRA).

          - 2000: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà de la Selva

          - 2009: Pla d’Accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública de
           Cassà de la Selva (M. Mercè Coromines i Noguera – Arquitecta).

          - 2015: Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) (Servei Català de Trànsit - AIM)

          - 2017: Pla Estratègic de Cassà de la Selva, aprovat per unanimitat el 2017 per tot el ple
           municipal (Neòpolis). On el seu apartat 3.5.1: Ordenament de la mobilitat al municipi, cita
           textualment: “Consolidar i garantir millores pel que fa a la gestió de la mobilitat a Cassà de
           la Selva, mitjançant el desplegament del Pla de Mobilitat. En línies generals es tracta
           d’establir prioritats clares pel que fa a l’ocupació i ús de l’espai públic en termes de
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18