Page 14 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 14

10                                     DOCUMENT I . MEMÒRIA

          mobilitat (reduint de forma realista i progressiva el protagonisme dels vehicles motoritzats a
          favor dels vianants), eliminar barreres arquitectòniques, apostant per la mobilitat
          sostenible, etc.”


      1.3. Objectius de l’Estudi

      Els objectius que persegueix el present estudi son els següents:

        - Realitzar una diagnosi actualitzada de les disfuncions del sistema de mobilitat a l’àrea
          urbana de Cassà de la Selva, incorporant específicament les percepcions dels problemes
          per part de la ciutadania.

        - Proposar els objectius i estratègies que han de guiar la planificació de la mobilitat al
          municipi, d’acord amb els principis directors de la mobilitat establerts per la Llei 9/2003, de
          13 de juny, de la mobilitat, i buscant el major consens possible entre la ciutadania, les
          entitats i representants sectorials, les forces polítiques i els tècnics municipals de Cassà de
          la Selva.

        - Proposar actuacions concretes que desenvolupin els objectius i estratègies del pla, i
          formular un programa d’actuació.


      1.4. Principis directors de la planificació de la mobilitat

      La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, també estableix els principis, els objectius i els altres
      requisits específics que han de desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la
      mobilitat i, entre aquests, els plans de mobilitat urbana sostenible. El propòsit bàsic de la Llei
      9/2003 es pot resumir com la determinació de millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes
      negatius del transport. El present apartat és una adaptació del text de la “Guia bàsica per a
      l’elaboració de plans de mobilitat urbana”, editada el juliol de 2006 pel Departament de Política
      Territorial i Obres Públiques.


      La Llei 9/2003 dibuixa les línies mestres d’una estratègia que respon als principis següents:

          a) Competitivitat

          b) Integració social

          c) Qualitat de vida

          d) Salut

          e) Seguretat

          f ) Sostenibilitat

      Aquests sis elements, que es desenvolupen tot seguit, agrupen tot allò que la mobilitat i el
      transport poden aportar o sostreure a la societat. L’estudi de Mobilitat de Cassà de la Selva,
      buscarà establir aquelles mesures que, segons la configuració actual, maximitzen el saldo positiu
      d’aquest balanç i, per tant:

          a) Configuren un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del sistema
          productiu.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19