Page 15 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 15

Estudi de Mobilitat Urbana de Cassà de la Selva                       11

           b) Augmenten la integració social tot aportant una accessibilitat més universal.

           c) Incrementen la qualitat de vida dels ciutadans.

           d) No comprometen les condicions de salut dels ciutadans.

           e) Aporten més seguretat en els desplaçaments.

           f ) Estableixen unes pautes de mobilitat més sostenibles.


        1.4.1. Competitivitat

        La competitivitat del sistema productiu està molt vinculada a l’existència d’un sistema de transport
        eficient, és a dir, que aporti la màxima funcionalitat amb el menor cost global (individual i social)
        possible. Com a element fonamental de suport del sistema productiu, el transport ha de permetre:
          - Distribuir eficaçment les matèries primeres i manufacturades, en un temps i uns preus
           raonables.

          - Accedir, els treballadors, als seus centres de treball amb la menor incertesa possible i en
           unes condicions de seguretat acceptables, tenint en compte la pèrdua de productivitat
           derivada dels accidents in itinere.


        Al conjunt de Catalunya hi ha dos factors que en l’actualitat posen de manifest que el sistema de
        transport no disposa d’una organització prou eficient per a implantar-lo com l’element potenciador
        de la competitivitat que hauria de ser:

          - La congestió habitual dels principals corredors viaris i accessos als nuclis urbans, la qual
           cosa provoca un increment notable del temps exigit per als desplaçaments.

          - El fet que el preu del transport (és a dir, el cost individual) estigui bastant per sota del seu
           cost real (el cost global).

        Tots dos factors són esmentats també al Llibre blanc del transport de la Unió Europea com a
           principals amenaces a la competitivitat dels sectors econòmics dependents del transport.
           El mateix Llibre blanc estudia diverses estratègies aplicables per a invertir la situació
           actual, i és un factor comú en cadascuna la necessitat d’establir una tarifació adequada del
           transport, especialment per carretera.

        En aquest sentit, la utilització del preu del transport com a instrument per a modular la demanda
        del sistema ha de permetre incrementar l’eficiència, a més d’intervenir sobre l’equilibri entre
        funcionalitat i cost:

          - Un sistema de transport excessivament barat incentiva que se’n faci un ús indiscriminat
           (ineficient) i dóna peu als episodis recurrents de congestió, és a dir, a una pèrdua de
           funcionalitat que al seu torn reverteix en el balanç de costos de tots els usuaris.

          - I a l’inrevés, un preu massa elevat restringeix el nombre d’usuaris que poden accedir al
           sistema de tal manera que no se n’aprofita la capacitat.


        1.4.2. Integració social


        Quan l’accessibilitat no és universal esdevé un element generador d’exclusió social. Aquells
        ciutadans que, per motius diversos, tenen dificultats per desplaçar-se pel territori veuen reduïdes
        les seves possibilitats de desenvolupament personal, social i laboral. Aquesta incidència la
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20