Page 16 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 16

12                                     DOCUMENT I . MEMÒRIA

      pateixen especialment les persones de mobilitat reduïda, és a dir, aquelles que per motius de salut
      tenen una dificultat addicional per poder desplaçar-se autònomament.


      Però al mateix temps hi ha diferències entre territoris en la dotació de serveis de transport
          col·lectiu, que és el mode de transport amb un accés més universal. En aquells indrets on
          l’oferta és escassa, el fenomen d’exclusió generat tendeix a concentrar-se sobre els
          sectors socials de menys renda a causa de la dificultat particular que tenen per disposar de
          vehicle privat, de manera que s’accentuen encara més els fenòmens de divergència social.

      A més de les conseqüències personals i socials, la manca d’accessibilitat té efectes negatius
      sobre la competitivitat del sistema productiu per dos mecanismes diferents:


        - redueix el mercat laboral tant dels treballadors com de les empreses i limita alhora la
          possibilitat d’ajustar òptimament els perfils dels treballadors i els llocs de treball.

        - comporta un increment de la despesa pública en protecció social que cal revertir amb els
          corresponents instruments fiscals.

      Cal vetllar, doncs, perquè l’accessibilitat no esdevingui un factor d’exclusió social, cosa que implica
      prioritzar les actuacions per a millorar l’abast i el servei dels modes de transport d’accés més
      universal, i evitar al mateix temps les redistribucions de renda regressives en l’assignació de
      recursos als diferents modes de transport i territoris. En particular, cal posar un especial èmfasi en
      la idea d’universalitzar l’accés al treball com a principal mecanisme d’integració en la societat
      moderna.


      1.4.3. Qualitat de vida

      El sistema de transport és un element que tant pot aportar com sostreure allò que coneixem com a
      qualitat de vida:

        - D’una banda, habilita la possibilitat de desplaçar-se i, per tant, de dur a terme totes
          aquelles activitats que els ciutadans necessiten o volen fer. Desplaçar-se és un fet quotidià
          per als ciutadans (i també un dret) però no és una finalitat en si mateix (tret de casos molt
          particulars), sinó una activitat “pont” entre altres que realment es vol dur a terme. Així,
          s’espera realitzar els desplaçaments de la forma més ràpida i còmoda possible i, al mateix
          temps, amb una incertesa mínima, és a dir, tenint la seguretat que els serveis de transport
          funcionen de la manera prevista: en termes d’horaris, freqüència, seguretat, etc.

        - D’altra banda, les infraestructures i els serveis de transport generen un important impacte
          en la qualitat de l’entorn i el paisatge: fraccionen el territori i acoten la disponibilitat d’espais
          lliures per a l’ús social. Però aquesta degradació també es produeix en les àrees
          pròpiament urbanes, principalment a causa del soroll i altres elements contaminants.
          Aquests impactes negatius afecten tots els ciutadans, amb independència que siguin o no
          usuaris del mitjà de transport que els origina.

      Tot el que s’ha exposat comporta que la planificació dels sistemes de transport consideri
      simultàniament els impactes positius i negatius. Si només s’atén a un dels dos tipus d’impacte, les
      demandes per a la seva millora tendeixen a esdevenir infinites. La contraposició de tots dos
      aspectes ha de permetre assolir un punt d’equilibri socialment acceptable, i això comporta
      indefugiblement enfortir la participació, el diàleg i el consens de tots els sectors socials implicats.


      1.4.4. Salut
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21