Page 17 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 17

Estudi de Mobilitat Urbana de Cassà de la Selva                       13

        El funcionament dels mitjans de transport motoritzats produeix emissions gasoses i sonores que
        poden ser nocives per a la salut. Encara que les persones afectades per malalties imputables a la
        contaminació generada pel transport no sempre puguin percebre una relació directa amb la causa,
        es calcula que aquestes malalties poden tenir un impacte equiparable al que causen els accidents
        viaris.

        Els perjudicis que causen en la salut i el benestar de les persones i, de retruc, en la productivitat
        de les empreses, així com la pressió més gran sobre el sistema sanitari que se’n deriva, fan
        necessari abordar la reducció de les emissions del transport. En línia amb aquest propòsit, pot ser
        útil l’aplicació d’instruments econòmics que, d’una banda, estimulin l’ús de vehicles amb menor
        poder contaminant i, de l’altra, permetin la internalització dels costos socials i ambientals
        esmentats.

        També cal tenir present l’efecte positiu sobre la salut que es deriva de caminar i utilitzar la bicicleta
        i, per tant, la conveniència d’estimular-ne l’ús mitjançant la dotació de xarxes d’itineraris segurs per
        a vianants i ciclistes.


        1.4.5. Seguretat


        Els accidents de trànsit són avui en dia un cost social de primer ordre. La reducció de
        l’accidentalitat ha esdevingut una línia d’acció prioritària, tal com es fa palès en el Pla de seguretat
        viària de Catalunya i en el Llibre blanc del transport de la Unió Europea, on es marquen els
        següents objectius:

          - El pla estratègic de seguretat viària de Catalunya 2014-2020 té com a principal objectiu
           reduir com a mínim el 50% dels morts i les víctimes que s'han registrat el 2010.

          - El pla de seguretat viària de Catalunya 2017-2019 té com a principal objectiu reduir com a
           mínim el 15% dels morts i les víctimes que s'han registrat el 2010.

          - L’informe d’avaluació i actualització del Pla Local de Seguretat Viària (2012)

          - Llibre Blanc del Transport, anomenat Pla Transport 2050, té per objectiu que no hi hagi cap
           mort per accident de trànsit a l’any 2050.

        El nombre d’accidents imputables a un mitjà de transport és directament proporcional al nombre
        d’usuaris–quilòmetre. La gravetat dels accidents també és directament proporcional a la velocitat.
        Aquesta constatació perfila les dues línies d’acció possibles per a reduir l’accidentalitat dels
        mitjans de transport:

        La primera implica el traspàs de desplaçaments cap a mitjans amb una menor accidentalitat, o
        sigui, cap al transport col·lectiu i els mitjans no motoritzats.

        La segona es fonamenta en l’adequació de la velocitat i la millora de les condicions de seguretat
        intrínseques de cada mitjà i d’aquells punts on conflueix l’ús de diferents mitjans. Consisteix
        principalment a eliminar els punts negres del sistema viari, a segregar i prioritzar l’espai dels
        diferents mitjans on els usos conflueixen, a incrementar la tasca pedagògica sobre els usuaris, a
        enfortir el sistema preventiu i sancionador dels infractors i a introduir noves tecnologies per a la
        seguretat.


        1.4.6. Sostenibilitat

        Els criteris de sostenibilitat són integrats pel Llibre blanc del transport de la UE on s’emfatitza la
        necessitat d’aconseguir que el creixement de l’economia es desacobli de l’increment paral·lel dels
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22