Page 18 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 18

14                                     DOCUMENT I . MEMÒRIA

      fluxos del transport que actualment s’experimenta. Això permetria assolir un sistema de transport
      més eficient, és a dir, que impulsi més treball per unitat d’extracció de recursos i deposició de
      contaminants materials i energètics. Al mateix temps, aquest desacoblament aporta al teixit
      productiu un avantatge competitiu en vista d’un escenari econòmic proper marcat per l’increment
      dels costos del transport.

      En el marc d’aquest principi també s’han d’incloure els objectius de reducció d’emissions d’efecte
      hivernacle establerts al Protocol de Kyoto, que en el cas espanyol suposen un increment
      d’aquestes emissions del 15% respecte del valor de 1990 per al període 2008-2012. Tanmateix, la
      tendència actual apunta que aquest llindar se superarà àmpliament si no s’apliquen les mesures
      adients. Per a convergir cap als objectius apuntats i per a assolir, per tant, una equitat
      intergeneracional, és necessari prioritzar l’ús dels modes de transport de menys intensitat
      energètica, menys emissió de contaminants i menys ocupació de territori.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23