Page 2 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 2

DOCUMENT                Òrgan                EXPEDIENT
   ACORD_PLE               URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS X2021002891
   Codi Segur de Verificació: e4fd46c2-8733-4684-8c2a-1de16ec73133 SIGNATURES
   Origen: Administració         1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Secretari), 26/11/2021 14:15
   Identificador document original: ES_L01081000_2021_14048242
   Data Impressió: 07/12/2021 11:50:08
   Pàgina 2 de 2
     Ìe4fd46c2-8733-4684-8c2a-1de16ec7Ç?A~Î              PRIMER.- Aprovar l’“ESTUDI DE MOBILITAT URBANA DE CASSÀ DE LA SELVA.
              MAIG DE 2018”, redactat per Assessoria d'Infrastructures i Mobilitat i entregat a
              l’Ajuntament de Cassà de la Selva, amb registre d’entrada E2021002471, el 24 de març
              de 2021.

              SEGON.- Publicar al Portal de Transparència Municipal l’acord d’aprovació i el
              document “ESTUDI DE MOBILITAT URBANA DE CASSÀ DE LA SELVA. MAIG DE
              2018”, fent constar que aquest document no te caràcter de norma legal.”

              Per tot això, S’ACORDA:

              PRIMER.- Aprovar l’“ESTUDI DE MOBILITAT URBANA DE CASSÀ DE LA SELVA.
              MAIG DE 2018”, redactat per Assessoria d'Infrastructures i Mobilitat i entregat a
              l’Ajuntament de Cassà de la Selva, amb registre d’entrada E2021002471, el 24 de març
              de 2021.

              SEGON.- Publicar al Portal de Transparència Municipal l’acord d’aprovació i el
              document “ESTUDI DE MOBILITAT URBANA DE CASSÀ DE LA SELVA. MAIG DE
              2018”, fent constar que aquest document no te caràcter de norma legal.”

              Signat electrònicament,
              Signat electrònicament,    AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.cassa.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.
   1   2   3   4   5   6   7