Page 21 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 21

Estudi de Mobilitat Urbana de Cassà de la Selva                       17


                    Població per sectors d'ocupació (2014)

                                    Agricultura
                                      2%                                       Indústria
                                        35%

                    Serveis
                     56%
                                    Construcció
                                      7%

                       Imatge 2.2.1- Població per sectors d’ocupació.
                    Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.
        D’acord amb les dades d’IDESCAT, la xifra d’aturats a l’any s’eleva a 478 persones (mitjana
        2016). 220 homes i 258 dones. Això suposa un 4,77% de la població de Cassà de la Selva i un
        atur més baix de la mitjana del Gironès, que és del 5,93% i de Catalunya que ascendeix al 6,29%.


                  Atur per gènere a Cassà i comparativa (2016)

              7,00%
                                            6,29%
                                  5,93%
              6,00%
              5,00%        4,77%
              4,00%                          3,41%
                             2,95% 2,98%     2,88%
              3,00%     2,57%
                   2,20%
              2,00%
              1,00%
              0,00%
                     Cassà        Girona       Catalunya
                           Homes  Dones  Total

                          Taula 2.2.2- Atur per gènere.
                    Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.

        Finalment, per al que fa al nivell de renda, els habitants de Cassà de la Selva disposen d’un renda
        familiar disponible bruta inferior a la mitjana de Catalunya i lleugerament superior a la mitjana de la
        comarca. La renda mitjana per a l’any 2014 era de 15.800 euros per habitant. Sembla que la
        tendència és que aquesta renta pugi, igual que ha fet la mitjana catalana i la mitjana de la
        comarca.
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26