Page 9 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 9

Estudi de Mobilitat Urbana de Cassà de la Selva                       5

        ÍNDEX        MEMÒRIA ............................................................................................................................................................................... 7

        1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................................................................. 9
         1.1. JUSTIFICACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE NOBILITAT URBANA........................................................................... 9
         1.2. ANTECEDENTS ................................................................................................................................................................ 9
         1.3. OBJECTIUS DE L’ESTUDI ............................................................................................................................................... 10
         1.4. PRINCIPIS DIRECTORS DE LA PLANIFICACIÓ DE LA MOBILITAT .................................................................................... 10
          1.4.1. Competitivitat ....................................................................................................................................................... 11
          1.4.2. Integració social ................................................................................................................................................... 11
          1.4.3. Qualitat de vida .................................................................................................................................................... 12
          1.4.4. Salut ...................................................................................................................................................................... 12
          1.4.5. Seguretat ............................................................................................................................................................... 13
          1.4.6. Sostenibilitat ......................................................................................................................................................... 13
        2. ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMICA .................................................................................................. 15

         2.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I ESTRUCTURA TERRITORIAL .................................................................................................. 15
          2.1.1. Principals infraestructures .................................................................................................................................. 15
          2.1.2. Estructura urbana ................................................................................................................................................ 16
         2.2. ANÀLISI ECONÒMICA .................................................................................................................................................... 16
         2.3. ESTRUCTURA I DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ............................................................................................................. 18
         2.4. EQUIPAMENTS I CENTRES DE GENERACIÓ I ATRACCIÓ DE VIATGES ............................................................................ 20
          2.4.1. Escoles i instituts .................................................................................................................................................. 20
         2.5. EIXOS I ZONES COMERCIALS ......................................................................................................................................... 21
          2.5.1. Nucli urbà – Plaça de la coma ............................................................................................................................ 21
          2.5.2. Mercat ................................................................................................................................................................... 21
          2.5.3. Resta del municipi ................................................................................................................................................ 22
         2.6. ZONES VERDES I ESPAIS LLIURES .................................................................................................................................. 22
          2.6.1. Vies verdes i Pirinexus ......................................................................................................................................... 22
          2.6.2. Altres rutes turístiques ......................................................................................................................................... 23
          2.6.3. Polígons industrials ............................................................................................................................................. 24
         2.7. PARC DE VEHICLES I DADES DE MOTORITZACIÓ .......................................................................................................... 25
        3. ANÀLISI DE LA MOBILITAT A PEU ........................................................................................................................ 27

         3.1. OFERTA DE LA XARXA DE VIANANTS ........................................................................................................................... 27
          3.1.1. Tipologia viària .................................................................................................................................................... 28
          3.1.2. Passos de vianants ............................................................................................................................................... 30
          3.1.3. Altres punts a destacar......................................................................................................................................... 34
         3.2. ESTUDI DE CAMINS ESCOLARS ...................................................................................................................................... 37
          3.2.1. Camins Escolars .................................................................................................................................................. 37
          3.2.2. Zones de Petó i Adéu ............................................................................................................................................ 38
          3.2.3. Enquestes de mobilitat ......................................................................................................................................... 39
          3.2.4. Aranya de transit escolar ..................................................................................................................................... 44
         3.3. DEMANDA A LA XARXA DE VIANANTS ......................................................................................................................... 46
         3.4. DIAGNOSI DE LA XARXA DE VIANANTS ........................................................................................................................ 49
        4. ANÀLISI DE LA MOBILITAT EN BICICLETA ...................................................................................................... 51
         4.1. OFERTA DE LA XARXA CICLISTA .................................................................................................................................. 51
          4.1.1. Camí verd ............................................................................................................................................................. 51
          4.1.2. Pista Bici .............................................................................................................................................................. 52
          4.1.3. Carril bici protegit ............................................................................................................................................... 52
          4.1.4. Carril bici protegit en contrasentit – compartit amb vianants .......................................................................... 53
          4.1.5. Carril bici ............................................................................................................................................................. 53
          4.1.6. Carrer de Zona 30 ............................................................................................................................................... 54
          4.1.7. Vorera Bici ........................................................................................................................................................... 55
          4.1.8. Carrer de Convivència......................................................................................................................................... 56
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14