Page 10 - Oferta Formativa Municipal de Cassà
P. 10

CENTRES ESCOLARS                  www.cassa.cat/formacio
                           Escola Aldric                   FORMACIÓ
                           Adreça: carrer Xavier Carbó,
                           105-107
                           Tel. 972464501                  REGLADA
                           A/e: b7008501@xtec.cat
                           Web: https://agora.xtec.cat/           POSTOBLIGATÒRIA
                           escolaaldric/


                                                    Aula d’estudi i tutoria dirigida
                           Escola Puig d’Arques
                           Adreça: rambla Onze de Setembre,         a persones majors de 16 anys
                           59                        que volen continuar o reiniciar
                           Tel. 972463733
                           A/e: b7000846@xtec.cat              els estudis a través de l’Institut
                           Web:                       Obert de Catalunya (IOC). L’espai
                           http://www.escolapuigdarques.cat/
                                                    està preparat per estudiar
                                                    telemàticament amb el suport

                           Escola La Salle                  d’un professional que s’encarrega
                           Adreça: carrer Germà Agustí, 25          d’explicar i resoldre dubtes
                           Tel. 972460261
                           A/e: escola@cassa.lasalle.cat           acadèmics, així com d’oferir
                           Web: http://cassa.lasalle.cat/          tècniques d’estudi i ajudar a
                                                    gestionar les inscripcions i

                                                    matrícules durant els períodes
                                                    establerts per l’IOC.
                           Institut Cassà de la Selva
                           Adreça: carrer Josep Pla s/n
                           Tel. 972460630
                           A/e: iescassa@xtec.cat
                           Web: inscassa.cat/

  10
  10                                                                                11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15