Page 8 - Oferta Formativa Municipal de Cassà
P. 8

CENTRES ESCOLARS                  www.cassa.cat/formacio                  CASSÀ DE LA SELVA - OFERTA FORMATIVA MUNICIPAL 2022 -2023      DADES CENTRES EDUCATIUS      PÚBLIC O      EDUCACIÓ                         SERVEIS
                      CONCERTAT

      Escola Aldric           Públic    INF: 2 línies          • Menjador i cuina pròpia.     • Adherits a: Xarxes de Transformació
      Adreça: carrer Xavier Carbó,           PRI: 2 línies          • Transport escolar i acollida matinal a partir de  Educativa i Xarxa de Competències Bàsiques.
      105-107                                     les 7.30 h. Activitats extraescolars a la tarda. • Laboratori de transformació educativa del
      Tel. 972464501                                  • Programa Neda a l’escola.    Departament d’Educació.
      A/e: b7008501@xtec.cat                              • Treball per ambients d’aprenentatge,  • Innovació pedagògica per Pla de
      Web: https://agora.xtec.cat/                           projectes i pla de treball.    Treball “Apadrinem el nostre patrimoni
      escolaaldric/                                  • Projectes: Innovació Nens d’Arreu,  (Reconeixement 2020 del Departament
                                              Escolta’m, Mou-te i Fes Salut.  d’Educació).


      Escola Puig d’Arques        Públic    INF: 2 línies          • Menjador i cuina pròpia. Activitats  • Projectes: La Glosa, la força de la paraula,
      Adreça: rambla Onze de              PRI: 2 línies          extraescolars matí i tarda.    Escoltem com parlen, Pla lector, Apadrinem
      Setembre, 59                                   • Transport escolar i acollida matinal a partir  el nostre patrimoni.
      Tel. 972463733                                  de les 7.30 h.           • Adherits a Xarxa de Competències Bàsiques
      A/e: b7000846@xtec.cat                              • Programes: Matemàtiques manipulatives,  i a GEP (Generació Escolar Plurilingüe).
      Web:                                       Robòtica, Teatre a l’escola, Pla català de  • Escola d’Innovació Pedagògica
      http://www.escolapuigdarques.cat/                        l’esport, Neda a l’escola, Conèixer els veïnats  (Reconeixement 2019 del Departament
                                              amb geocaching....         d’Educació).


      Escola La Salle         Concertat    INF: 2 línies          • Menjador i cuina pròpia. Acollida matinal  català-anglès.
      Adreça: carrer Germà Agustí, 25         PRI: 2 línies          gratuïta. Hora complementària diària. • Metodologia pròpia (NCA) basada en les
      Tel. 972460261                  ESO: 2 línies          • Escola multilingüe certificada amb  darreres descobertes de neuroeducació i
      A/e: escola@cassa.lasalle.cat                          ensenyament de francès des de primària.  gestió emocional.
      Web: http://cassa.lasalle.cat/                          Auxiliars de conversa de llengua anglesa  • Gabinet psicopedagògic propi.
                                              durant tot l’any i per a tots els nivells.  • Aules digitalitzades
                                              Possibilitat de fer estades d’estudis  • Àmplia oferta d’activitats extraescolars:
                                              a l’estranger i exàmens oficials de  idiomes, robòtica, Lego, bàsquet, casals
                                              Cambridge.             durant les vacances, etc.
                                              • Possibilitat de cursar el batxillerat dual  • Seguiment personalitzat a l’alumnat.      Institut Cassà de la Selva     Públic    ESO: 4 línies          • Servei de bar i menjador.    Erasmus+. Intercanvi amb un país europeu.
      Adreça: carrer Josep Pla s/n           BAT: 3 línies          • Biblioteca, aules específiques de ciències,  • Pla de plurilingüisme. Anglès i francès a
      Tel. 972460630                                  tecnologia, plàstica, informàtica, música i  tots els nivells.
      A/e: iescassa@xtec.cat                              dues pistes d’esports i gimnàs.  • Projecte UNESCO. Pla lector. Cursets (a la
      Web:inscassa.cat/                                • Projecte Cambridge-DELF. Projecte  tarda) organitzats per l’AMPA.

  8                                                                                 9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13