Acords Ple 27 de setembre 2019

IMG 7088Resum del Ple ordinari corresponent al mes de setembre. Al mes d'agost no hi va haver Ple i per tant aquest Ple és el següent del qual va tenir lloc al mes de juliol.
Podeu consulta l'ordre del dia aquí.

 

Abans de començar, s'inclou a l'ordre del dia el punt sobre la modificació de la Relació de llocs de treball del 2019 per raons d'urgència com a punt 19. Es vota la inclusió d'urgència.
S'aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 6 vots en contra (ERC)

1. Aprovar acta ple municipal de 22/07/2019
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

2. Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2019/1447 al 2019/1829
Es ret compte.

3. Retre compte de la sentència núm. 190/19 de desestimació del recurs contenciós administratiu interposat per Domingo Valls
Es ret compte.

4. Retre compte de la sentència núm. 636/2019 contra el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
L'Ajuntament de Cassà de la Selva interposa un contenciós davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara la inadmissibilitat del recurs per manca de legitimació activa.
Es ret compte.

5. Aprovar l'adhesió al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. Es proposa l'adhesió a aquesta entitat pública de caràcter associatiu creada pel Consell Comarcal del Gironès. L'Ajuntament ha estat rebent els serveis retribuits de benestar social els darrers anys. L'adhesió dóna la capacitat decisòria del consistori cassanenc un cop dintre de l'entitat.
S'aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 6 abstencions (ERC)

6. Aprovar augment del 0.25% del sou dels treballadors de la Societat Gestió Serveis Municipals Cassà S.L. Es delega en favor de l'alcalde de la Corporació la capacitat perquè mitjançant decret d'alcaldia procedeixi a determinar la procedència o no de líncrement del 0,25% o del que correspongui, en funció de la reducció que s'hagi produït sobre el 2,5%.
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

7. Deixar sense efecte la dedicació parcial de la regidora Silvia Marti Suñer
S'aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 6 abstencions (ERC)

8. Aprovar el Conveni de cessió gratuïta de bé patrimonial a Asset Gestió. Donat que la societat és propietària de les finques adjacents, coadjuva a la millora paisatgistica d'aquesta zona de naturalesa rústica que dóna a la façana del polígon industrial.
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

9. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 16 del POUM i de l'Estudi Ambiental Estratègic. Contempla la modificació puntual que afecta el veïnat de Llebrers de Dalt i el seu Estudi Ambiental.
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

10. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 20 del POUM, Sòl Urbà Clau i2 de l'antic Peri Reliable. Contempla la modificació puntual de l'antic Peri Reliable, situada entre el Passeig Ferrocarril, el carrer de la sinia i el Carrer Germà Agustí.
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

11. Aprovar modificació de crèdit 3sc 2/2019 Fons de contingència.
S'aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 6 abstencions (ERC)

12. Aprovar modificació de crèdit 3sc 4/2019 Fons de contingència
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

13. Aprovar modificació de crèdit 3sc 3/2019 Amortització deute
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

14. Aprovar modificació de crèdit 3ce 1/2019 Inversions financerament sostenibles
S'aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 6 abstencions (ERC)

15. Aprovar modificació de crèdit 3tc 02/2019 Transferència de crèdit
S'aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 6 abstencions (ERC)

16. Aprovar caducitat dels expedients sancionadors gossos perillosos. No obstant haver caducat els expedients, les infraccions no han prescrit d'acord amb la normativa d'apliació.
S'aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 6 abstencions (ERC)

17. Moció conjunta en suport a la Llei 24/2015 i Contra el Tall de Subministrament Elèctric a les Famílies amb Deute, per part d'Endesa i altres companyies. S'expressa el suport a aquestes mesures impulsades per plataformes ciutadanes i adoptades per la Generalitat per paliar la pobresa energètica.
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

18. Moció conjunta en suport a la 3a Vaga pel Clima del 27S i per l'Emergència Climàtica. S'expresa el suport al govern espanyol en el compliment dels compromisos vigents en el marc de la normativa europea sobre clima i energia 2030.
S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

19. Modificació de la relació de llocs de treball de l'any 2019. Es modifiquen les característiques dels llocs de treball que afecten el Sotsinspector i Sergent d'una forma negociada amb els representants dels empleats i amb l'informe favorable de Recursos Humans.
S'aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 6 vots en contra (ERC)

20. Informes d'alcaldia i regidors.

L'Alcalde tracta entre altres assumptes següents: Demana disculpes a Martí Vallès per a la publicació per error de dades personals en una web. Reposició del cartell "Municipi per la Independència". Acceptació del càrrec de conseller de l'àrea d'Economia en el Consell Comarcal del Gironès. Licitació del servei de l'Escola de Música. Obres aparcament Passeig Ferrocarril àmbit 2. Adjudicació contracte enllumenat ctra. Provincial. - Valoració lumínica al camp de futbol. Enderroc can Molinas. Impermeabilització del teulat del Foment. Sentència Presos Polítics.

La regidora Sílvia Martí: Dades inscripcions cursos escolars. Filtracions d'aigua escola Aldric. Escola Oberta: renovació del conveni Projecte Singular. Pla Local d'Educació. Jornades educadores, Poble educador i Governança Local.

El regidor Joan Casabó: Obertura dies festius locals comercials.
Cicle de conferències i publicació del Termenal des de l'Arxiu municipal. Fira de Santa Tecla

La regidora Núria Salvans: Projecte de col·laboració i participació entre el Centre diürn i la Llar de Jubilats. Cessió de la biblioteca de la Llar de Jubilats a l'entitat Càritas. Cessió d'una sala del gimnàs a l'associació Gicor

La regidora Lourdes Martín: Augment del futbol femení. Cautxú en el camp de futbol
L'Alcalde intervé en relació amb el cautxú que surt del camp de futbol.

El regidor Marià Montsunyer: Règim intern Policia Local. Patrulles peatonals. Factures Giropark errònies. Transport adaptat per als usuaris Residència Geriàtrica

21. Precs i preguntes.

El regidor Martí Vallès tracta els assumptes següents:. Accepta disculpes de l'alcalde. Línies noves a les escoles Puig d'Arques i Aldric. Cautxú al camp de futbol. Conèixer el Pacte de govern. Manca de rigor i respecte feines fetes govern anterior. Obres Passeig Ferrocarril. Nomenament de l'alcalde com a conseller en el Consell Comarcal del Gironès - Combinació dedicació exclusiva alcalde. Sou de l'alcalde. Sortida de les escoles. Tancament c. Hospital. Suport als detinguts del 23S i demana la seva llibertat immediata.

Pren la paraula el regidor Marià Montsunyer: Pacte de govern. Credibilitat Llumiguia. Entrada al pàrquing escola Aldric. Defensa de les actuacions municipals dintre del seu àmbit competencial. El regidor Martí Vallès dona la rèplica.

La regidora Sílvia Martí, el regidor Joan Casabó i el regidor Joan Ignasi Gispert donen explicacions.

El regidor Martí Vallès, Marià Montsunyer i Pau Presas entren en debat en relació amb la publicació del Pacte de govern.

Pren la paraula la regidora Meritxell Rabionet: Cautxú i enllumenat del camp de futbol. Defensa del Llumiguia. Protocol policial en cas de denúncia.

Pren la paraula el regidor Joan Cañigueral i tracta les següents qüestions:
Demana la possibilitat d'ampliar aparcament Passeig Ferrocarril, responen el regidor
Christian Cortès i l'Alcalde. Tercera fase Barri Vell. Obres canvi dels panots del C. Major. Respon l'Alcalde.

Pren la paraula el regidor Pau Presas en relació amb la partida pressupostària de les obres d'aparcament a can Rich i endegament del torrent del Pas.

La regidora Helga Nuell manifesta que no poden accedir a la consulta de les actes del Consell de Govern Local. Respon el Secretari accidental.