Servei d'atenció diürna

El Servei d’Atenció Diürna atén els infants i adolescents en situació de risc fora de l’horari escolar en els períodes lectius, els dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la seva personalitat, la seva socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i els compensa les mancances a través del treball individual, grupal, en xarxa i amb la comunitat.

Aquest servei depèn dels serveis socials dels municipis gestionats pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.