Planejament derivat en tràmit


Aprovació inicial del pla especial urbanístic autònom de la Via Verda Verneda de Cassà


Pla Parcial del subsector 3 Isoladora A (corresponent al SUD 1.7 C del POUM)