Modificacions de POUM vigents


Modificació puntual núm. 1 del POUM de Cassà de la Selva de regularització de la zona de sistema de serveis tècnics al Veïnat de Llebrers de Dalt


Modificació puntual núm. 2 del POUM de Cassà de la Selva del sector delimitat pels carrers Susvalls nº 83 a 96, de la Via i de la Infància de Cassà de la Selva


Modificació puntual núm. 3 del POUM de Cassà de la Selva per l’ampliació del Sector Industrial El Trust (ANULADA)


Modificació núm. 4 del POUM de Cassà de la Selva. Rectificació de l’article VII.2.6 de la incompatibilitat de determinats usos hotelers en sòl no urbanitzable


Modificació puntual núm. 5 del POUM de Cassà de la Selva consistent en la definició de distàncies de protecció per a camins rurals i carreteres


Modificació puntual núm. 6 del POUM de Cassà consistent en diversos ajustaments d’alienacions, gàlib i límit de la zona H3 a l’àmbit de l’antic Pla Parcial Riera Seca 3b


Modificació puntual núm. 7 del POUM de Cassà de la Selva consistent en correccions al nord del cProvincial


Modificació puntual núm. 8 del POUM de Cassà de la Selva. Illa compresa entre els carrers de la Via, Infància, Sant Andreu Salou i Xavier Carbó.


Modificació puntual núm. 9 del POUM de Cassà. Supressió del SUD 1.8 Susvalls i canvi de localització d’equipaments al carrer del Metall i al Passeig Ferrocarril


Modificació puntual núm. 10 del POUM de Cassà de la Selva. Descatalogació de Can Limbo i exclusió del Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva


Modificació puntual núm. 12 del POUM, relativa a instal.lacions forestals a cel obert en sòl no urbanitzable


Modificació puntual núm. 14 del POUM de Cassà de la Selva de diversos articles de les normes urbanístiques.