2017-1 logoajuntamentL’Ajuntament de Cassà de la Selva necessita incorporar un coordinador en educació en règim d’autònom, 15 hores setmanals, durant un període de 3 mesos, prorrogable fins a un màxim de 12 mesos. Es busca un perfil amb experiència i/o formació en el sector de l’educació, concretament, en la gestió de les activitats del Pla d’Educació d’Entorn.

 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

1. Dur a terme les activitats del Pla Educatiu d’Entorn de Cassà de la Selva que es considerin prioritàries segons les línies de treball marcades per l’Ajuntament i l’anàlisi de necessitats que es consideri convenient.

2. Gestionar les activitats del Pla Educatiu d’Entorn de Cassà de la Selva proposades pels serveis de l’Ajuntament i les entitats i associacions del municipi.

3. Fer seguiment de les activitats del Pla Educatiu d’Entorn de Cassà de la Selva, vetllant per la seva realització i el seu desenvolupament.

4. Fomentar la participació de les entitats del municipi en la creació de projectes pedagògics relacionats amb els centres educatius i les seves famílies.

5. Fomentar i assessorar el treball educatiu comunitari entre el centre, les famílies i les entitats del municipi, dins del concepte Cassà Poble Educador.

6. Elaborar i redactar projectes de les activitats que es facin entre els centres i l’entorn educatiu, i fer-ne les memòries pertinents per a la seva valoració (Pla Educatiu d’Entorn).

7. Dinamitzar i fer seguiment tècnic dels grups de treball del Consell Municipal d’Educació.

8. Coordinar amb els departaments municipals de referència dels projectes relacionats amb l’àmbit de l’educació.

9. Atendre i gestionar les consultes de la ciutadania i de la comunitat educativa.

10. Coordinar amb Serveis Socials l’atenció socioeducativa de Cassà de la Selva (centre diürn) beques extraescolars i casals.

11. Coordinar i gestionar el projecte de socialització de llibres.

12. Gestionar les subvencions de les entitats educatives.

 

REQUISITS

  • Tenir un mínim 16 anys i no haver fet 65 anys en la data de finalització del termini de presentació d’ofertes.
  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals estatutaris de les Comunitats Autònomes ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a càrrecs ocupació o càrrec públic per resolució judicial. En el cas dels nacionals d’altres Estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a aquesta oferta de feina.
  • Estar en possessió de titulació universitària, preferentment referida a l’àrea socioeducativa.
  • Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C1* del Marc europeu comú de referència (MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny. Si no es poden acreditar aquests coneixements, es valoraran a partir d’una prova específica de llengua catalana.

 

IMPORT MÀXIM

L’import màxim valorable és de 960 euros mensuals bruts sense impostos (tenint en compte que cal prestar aquest servei fent 15 hores/ setmana).

 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

El procés per escollir la millor proposta presentada serà a través de la valoració curricular i una entrevista.

 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 28 de març de 2017.

 

FORMALITATS A SEGUIR PER A LA PRESENTACIÓ DE LES OFERTES

Documents i forma de presentació de l’oferta:

Les ofertes es presentaran mitjançant una instància (en paper o via electrònica). La instància haurà d’anar acompanyada d’un sobre tancat que contindrà l’oferta econòmica i la documentació següent:

  • Fotocòpia compulsada del DNI o document equivalent.
  • Currículum Vitae detallat.
  • Fotocòpia compulsada dels títols acadèmics i del certificat del nivell C1 de català.
  • Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal que estigui homologat per part del Ministeri d’Educació, i si és necessari, que es presenti la corresponent traducció jurada.
  • Document que acrediti la vida laboral.

 

Lloc de presentació de la documentació:

La instància, acompanyada de la documentació corresponent, s’haurà de presentar en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de Cassà de la Selva (Rambla Onze de Setembre, 111). L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.

 

EN CAS DE DUBTE O ACLARIMENT

En cas de dubte o si necessiteu algun aclariment, podeu contactar amb l’Ajuntament via correu electrònic a l’adreça següent: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

L’Ajuntament de Cassà de la Selva només donarà resposta a aquelles persones que s’adaptin al perfil que es requereix.