La Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda està duent a terme l’actualització de les dades cadastrals als municipis de les comarques gironines. Aquest procediment de regularització cadastral es porta a terme d’ofici i sense que ho hagi demanat l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

Es preveu la incorporació al Cadastre dels béns immobles urbans i rústics, així com les alteracions de les seves característiques (rehabilitació, ampliació o reforma) que no hagin estat declarats de forma completa i correcta. Seran objecte de regularització:

- Els incompliments de l’obligació de declarar de forma correcta i completa en supòsits d’obra nova, ampliació, reforma integral, rehabilitació o canvi d’ús de la construcció.

- Les declaracions d’obra nova, ampliació, reforma o rehabilitació extemporànies que es presentin durant el període de regularització.

- Les piscines.

La regularització cadastral no implica una nova revisió de valors cadastrals: els immobles regularitzats es valoraran amb la ponència vigent i el procediment no afectarà a la resta d’immobles que tributen correctament. 

 

Consulteu el BAN firmat per l'Alcalde de Cassà de la Selva