Convocatòria per a l’elecció de jutge de pau titular i suplent

D'acord amb el Reglament num. 3/1995 de 7 de juny dels Jutges de Pau i de conformitat amb el que disposa l'article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, s'anuncia convocatòria per a l'elecció del Jutge de Pau Titular i del Jutge de Pau Suplent del municipi de Cassà de la Selva.

 

A tal efecte mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2014/221 de data 26 de març de 2014, s’acordà d'acord amb l'article 5 de l'esmentat Reglament la publicació del present anunci pel general coneixement, obrint-se un període d'informació publica de quinze dies hàbils, amb anuncis al Butlletí Oficial de la Província, tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, Jutjat de Pau i al jutjat Deganat, per presentar les candidatures davant aquesta Secretaria Municipal en hores d'oficina, essent l'únic requisit imprescindible per poder ser candidat, d'acord amb l'article 2n de l'esmentat Reglament, ser espanyol, major d'edat, veí del municipi de Cassà de la Selva i no estar incurs en cap de les causes d'incompatibilitat que estableix l'article 303 de la Llei Orgànica del poder judicial.

 

Cassà de la Selva, a 4 d’abril de 2014.

 

L'ALCALDE

Sr. Enric Bagué i Vilà