Des de l’Ajuntament de Cassà de la Selva considerem necessari treballar la cohesió social a través d’una educació intercultural, l’equitat, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. Per aquest motiu, iniciem Diver(SOS), un projecte que té com a objectiu fomentar el respecte cap a la diversitat de la societat catalana en general, i de la cassanenca en particular. Es tracta de donar veu i visibilitat a les diversitats existents a Cassà de la Selva i trencar amb la resistència i els prejudicis que ens separen.
D’aquesta manera, a cada curs escolar, per tal d’assolir els objectius esmentats (respecte a la diversitat i cohesió social), treballarem un eix conductor transversalment des de les diferents àrees de l’Ajuntament i amb la implicació de la comunitat cassanenca. Enguany encetem aquest projecte amb el fil conductor del “respecte a la diversitat sexual i de gènere”, tema absolutament d’actualitat i que creiem molt convenient de treballar per aconseguir que l’orientació sexual o el gènere dels cassanencs i les cassanenques sigui tan rellevant com el fet de ser alt o baix, ros o moreno, etc.

Diversitat

La diversitat cultural fa referència a contextos com la diversitat de llengües i religions, l’obtenció dels recursos del planeta, l’art, la música, l’estructura social de cada regió, els materials de cultiu i l’alimentació, i altres atributs que formen part de les societats humanes. S’associa, doncs, a la varietat de cultures i subcultures que interactuen i conviuen en un mateix espai geogràfic compartit per persones capaces de reconèixer-se i diferenciar-se les unes de les altres. La diversitat cultural forma part de les nostres activitats diàries i ens permet identificar-nos com a individus i grups socials a través de les manifestacions culturals.

Cohesió social

Per la seva banda, la cohesió social es defineix com la capacitat per aconseguir que persones de procedència cultural i social molt diversa puguin construir una identitat compartida com a ciutadans i ciutadanes d’un mateix territori i que, a més, no sigui excloent. És la situació social a la qual hauríem d’aspirar tots, on els membres del grup i les diferents comunitats culturals estableixin vincles de manera que es formi un grup fort i estable que permeti anar construint el país entre tots, on no es margini per raons d’origen, religió, cultura, classe social, orientació sexual, etc.

Educació intercultural

Finalment, l’educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té com a finalitat la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones i el dret a la diferència en un marc de valors convivencials compartits. L’educació intercultural promou espais d’inclusió basats en la igualtat i la necessitat de compartir uns valors comuns que ajudin a conviure en una mateixa comunitat. A Catalunya, l’educació intercultural també promou l’ús de la llegua catalana en un marc plurilingüe com un element de cohesió i igualtat d’oportunitats.
Les activitats relacionades amb el DIVERSOS estaran identificades amb un distintiu a l'agenda mensual i al diari de cultura.

 

 

end faq