Celebració del Ple municipal ordinari telemàtic, el 30 de juliol de 2020 a les 19 h.

20200625 ple juliol

El dijous, dia 30 de juliol se celebrarà el corresponent Ple mensual ordinari. Igual que en els darrers plens en què la pandèmia de la Covid-19 ha sigut la protagonista, en aquesta ocasió també és així. L'Ajuntament continua gestionant la pandèmia amb accions preventives. Aquest mes, les noves mesures proposades s'orienten més a reduir les afectacions econòmiques que han patit els veïns i veïnes i també amb mesures directes i polítiques fiscals per rellançar el teixit del comerç i l'empresa local.

L’ordre del dia, que podeu trobar en el corresponent decret, és el següent:

 1. Aprovació de l'acta del Ple extraordinari de 12/06/2020, sessió telemàtica.
 2. Aprovació de l'acta del Ple ordinari de 25/06/2020, sessió telemàtica.
 3. Donar compte dels decrets d'alcaldia núm. 2020/1107 al 2020/1314
 4. Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal consistent en la inclusió de l'article 73 bis Comissió Municipal de Seguiment de l'encomana a mitjà propi per a la gestió de la Residència Geriàtrica.

  El passat 12 de juny de 2020 es va aprovar en Ple el conveni per formalitzar l'encàrrec de l'Ajuntament de Cassà de la Selva al mitjà propi SUMAR, en la que aquesta empresa pública assumeix la gestió integral del servei de la Residència Geriàtrica Sant Josep i el centre de dia. L'Ajuntament assumeix la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió del servei, la qualitat assistencial i els resultats. Amb aquest motiu es modifica el ROM per tal d'incloure una nova comissió municipal de seguiment de l'encomana, que vetllarà pel compliment efectiu d'aquesta encomana i es reunirà trimestralment a instàncies de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

 5. Aprovació de la inclusió d'una Comissió Informativa Sectorial d'Emergències.

  Malauradament en el darrer any de gestió municipal, el consistori ha hagut de reunir-se periòdicament en Gabinet d'Emergències per causa de situacions excepcionals com els aiguats i més recentment la pandèmia de la COVID-19. Amb l'aprovació d'aquest punt, es crea aquesta Comissió informativa Sectorial que permetrà abordar els assumptes específics creats per emergències al municipi.

 6. Aprovació del conveni Orange Espagne, SAU d'instal·lacions de l'estació base de Telefonia mòbil digital dels dipòsits vells al polígon 6, parc, 3 del veïnat de les Serres.

  L'Ajuntament de Cassà de la Selva considera d'interès donar un bon servei als ciutadans de telefonia mòbil, de la manera més eficient i amb el mínim impacte possible. Aquest conveni actualitza les condicions de les instal·lacions de telefonia mòbil que ja existeixen al costat del dipòsit d'aigües dins la finca denominada "Can Carbó". Aquest espai objecte del conveni és de titularitat municipal i té una durada de 10 anys durant els quals, l'Ajuntament rebrà de l'operador la quantitat d'11.000 € anuals.

 7. Aprovació de l'addenda d'ampliació del servei Espai Feina, a tres dies a la setmana, vinculada a l'annex del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva pel Desenvolupament Econòmic Local d'Ocupació i de Planificació Estratègica, per a la implantació del projecte Espai i Feina.

  Per causa de l'impacte provocat per la crisi sanitària originada per la Covid-19 sobre l'activitat econòmica i l'ocupació de les persones treballadores, que ha provocat un increment de la taxa d'atur, l'Ajuntament reforça el servei "Espai i Feina" que ve prestant mitjançant el Consell Comarcal del Gironès. A partir de l'1 de setembre el servei passa de 2 a 3 dies a la setmana per desenvolupar la seva tasca. Els usuaris s'incorporaran a la borsa de treball municipal i reben assessorament en el procés de recerca de feina.

 8. L'aprovació definitiva del projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció en l'àmbit dels Refugis de les Gavarres.

  Es porta a Ple l'aprovació definitiva d'aquest projecte per la prevenció d'incendis en les parcel·les del veïnat de Verneda.

 9. Revocació de la delegació de l'Ajuntament a favor de la Diputació de Girona, per mitjà de l'Organisme Autònom Local Xaloc, de les competències en matèria de gestió tributària i recaptació voluntària de la taxa pels serveis de la residència geriàtrica Sant Josep.

  La gestió integral del servei de Residència Geriàtrica Sant Josep i de Centre de Dia per a gent gran per part de l'empresa pública SUMAR inclou a més l'assumpció de les funcions recaptadores que es trobaven delegades a Xaloc, depenent de la Diputació de Girona. Per consegüent, es revoca aquestes competències delegades a Xaloc i gestionar-les des de l’Ajuntament.

 10. Aprovació de les festes locals de l'any 2021.

  Es porta a aprovació les dues festes locals del municipi de Cassà de la Selva, que seran: el dilluns 31 de maig i el dimarts 1 de juny de 2021.

  La resta de festius a Catalunya són: 1 de gener (Cap d'any), 6 de gener (Reis), 2 d'abril (Divendres Sant), 5 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d'octubre (Festa Nacional), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (La Constitució), 8 de desembre (La Immaculada) i 25 de desembre (Nadal).

 11. Aprovació inicial de les Bases Reguladores per l'atorgament d'una subvenció, adreçada a treballadors per contra d'altri que s'han vist afectats per la situació de la pandèmia generada per la Covid-19.

  Durant el període de confinament nombroses persones, empreses i comerços s'han vist afectats forçosament per tal d'evitar la propagació de la pandèmia de la Covid-19. L'Ajuntament de Cassà de la Selva promou una sèrie d'ajudes econòmiques per tal de pal·liar i actuar directament sobre els agents afectats. Aquestes ajudes es concreten en diferents punts d'aquesta proposta i s'afegeixen a les que ja ha pres l'Ajuntament per a taxes i tributs municipals.

  Aquest punt crea les bases per subvencionar als treballadors que hagin perdut la feina arran del tancament de la seva empresa o per una reducció de plantilla a partir del 15 de març de 2020, pels efectes del Reial decret 463/2020 de 14 de març, o bé a les persones afectades per un ERTO (expedient de regulació temporal d'ocupació) motivat pel mateix Decret.

  La subvenció atorgada serà d'un màxim de 200€ per sol·licitant. Es destina als treballadors empadronats a la localitat, majors d'edat i amb una nòmina no superior als 1.500€.

 12. Aprovació inicial de les bases específiques del programa de subvencions per a la reactivació de l'activitat de comerços i empreses de Cassà de la Selva, afectat per la COVID-19.

  Seguint amb la sèrie d'ajudes del punt anterior, l'Ajuntament de Cassà de la Selva actua directament sobre algunes de les despeses que les empreses i comerços locals han hagut de suportar i que amenacen la seva supervivència.

  Les bases de les subvencions que es porten a Ple van dirigides a empreses i comerços amb un màxim de 10 treballadors. S'atorgaran imports màxims de fins a 500 euros. En el cas que la totalitat de sol·licituds d'aquesta convocatòria superi la partida pressupostària disponible, aquesta serà prorratejada pel nombre total de sol·licitants.

 13. Aprovació del conveni de la col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Cassà de la Selva pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a la residència geriàtrica Sant Josep.

  Les dues administracions acorden la forma en què col·laboraran per la instal·lació fotovoltaica a la Residència. Per una banda, la distribució del finançament del cost del projecte, que està previst en 42.766,43 €, en què l'Ajuntament aporta 16.258,31 €, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 17.672,08 €, i la Diputació de Girona 8.836,04 €. Per altra banda la Diputació de Girona portarà a terme, amb els seus propis recursos, la direcció de les obres i el seguiment administratiu i econòmic del projecte.

  A més d'aquesta instal·lació fotovoltaica d'autoconsum també està prevista la instal·lació d'una caldera de biomassa per la Residència i per l'escola municipal Puig d'Arques, el qual suposarà un clar estalvi energètic i també una energia més neta pels dos equipaments.

 14. Modificació OOFF núm. 33. Taxa per a la utilització dels horts urbans municipals.

  Es modifica l'ordenança fiscal per tal de bonificar en un 75% la taxa per a la utilització dels horts urbans municipals a persones que estiguin en una situació de necessitat amb l'informe corresponent emès pels Serveis Socials.

 15. Derogació de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

  Amb la derogació de la taxa a l'ordenança fiscal, l'Ajuntament deixa de cobrar, entre d'altres l'ocupació de la via pública amb terrasses dels establiments de restauració.

  La mesura s'emmarca dintre de les mesures de reactivació econòmica de l'economia local i ve a pal·liar part de les despeses que aquests negocis han de suportar a partir de la derogació.

 16. Aprovació inicial de la modificació de l'annex d'inversions i de la modificació de crèdit 3CE 07/2020 del pressupost de l'Ajuntament de Cassà de la Selva 2020.

  Una sèrie d'inversions en obres, que inicialment s'havien de finançar amb els pressupostos generals de l'Ajuntament, es finançaran amb la concertació d'una operació de crèdit. D'aquesta forma s'alliberarà aquests recursos propis en la utilització per altres actuacions revitalitzadores de l'activitat econòmica local i dels particulars més afectats per la pandèmia.

 17. Modificació de crèdit 3TC 01/2020 Ajuntament 2020 16.- Modificació de crèdit 3TC 02/2020 Ajuntament 2020 17.- Modificació de crèdit 3TC 03/2020 Ajuntament 2020.

  L'àrea d'educació ha decidit de destinar recursos assignats del capítol de subvencions al capítol de despeses amb l'objectiu de promoure activitats de reforç escolar i fomentar la igualtat d'oportunitats educatives de l'alumnat en situació de dificultat educativa durant el confinament que hem hagut de patir.

 18. Modificació de crèdit 3TC 02/2020 Ajuntament 2020.

  L'àrea de Promoció Econòmica també adapta la seva despesa. Els recursos que havien d'anar destinats a la Fira del Tap, que ha quedat suspesa, es destina a dinamització comercial.

 19. Modificació de crèdit 3TC 03/2020 Ajuntament 2020.

  Un altre canvi d'apunt comptable per mobilitzar 15.000€ destinats a despeses socials.

 20. Aprovació del Pla Econòmic Financer als efectes de compliment de la regla de la despesa (2020-2021).

  Es procedeix la formulació d'un Pla Econòmic i Financer que permeti, en l'any en curs i el següent, el compliment de la regla de despesa de conformitat amb la LOEPSF. És una mesura necessària atès que la variació de despesa respecte de l'any anterior supera la taxa de referència de creixement del producte interior brut nacional.

 21. Moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2020.

  Amb aquesta moció s'inscriu el nostre Ajuntament dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2020, que s'emmarca en dins la European Mobility Week a tot Europa entre el 16 i el 22 de setembre. L’objectiu és conscienciar a la ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible i menys contaminant en benefici de tothom. Es promou la utilització del transport públic, però també amb un augment de l’ús de la bicicleta, els patinets i sobretot caminar per les distàncies curtes.

 22. Informes d'Alcaldia i regidors.
 23. Precs i preguntes.