Celebració del Ple municipal ordinari telemàtic del mes de març el dijous dia 25 a les 19 h.

2021 02 25 servei habitatge

Aquest mes de març es porta a Ple diferents punts que regulen l'organització municipal: la modificació del cartipàs, el detall del tancament de l’exercici 2020, un informe de legalitat financera i l'actualització del sou del personal. Finalment una moció sobre el reconeixement dels drets de les persones trans* completa la part dispositiva de la sessió.

L’ordre del dia, que podeu trobar en el corresponent decret, és el següent:

 1. Aprovació de l'acte del Ple municipal de 25/02/2021, sessió telemàtica
 2. Donar compte dels decrets d'alcaldia núm. 2021/0360 al 2021/0632
 3. Modificació del cartipàs municipal per modificació del règim de dedicació de les regidories de Serveis Socials i Governació.

  Es porta a Ple el canvi de dedicació de dos regidors al capdavant de regidories que s’han vist afectades per un augment de situacions complexes des de fa molts mesos.

  El cartipàs es modifica per canviar l'assignació de la regidoria de Serveis Socials que passa d'una dedicació del 50% a un 100%. Pel què fa a la regidoria de Governació, es passa d'una dedicació del 50% a un 75%.

 4. Proposta d'acord de modificació de la RLLT i de la plantilla de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a l'exercici 2021

  Després de l'aprovació de la Plantilla i la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a l'exercici 2021 en el passat mes de desembre, es proposa l'actualització dels imports dels complements específics en el sou dels llocs de treball que depenen de l'Ajuntament d'acord amb la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021. A més, s'amortitza una plaça i del lloc de treball d'auxiliar de Llar d'Infants, atesa la promoció interna que ha dut a terme la persona que l'estava ocupant.

 5. Donar compte de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2020

  Com cada any, el pressupost es liquida tenint en compte la recaptació de drets i al pagament d'obligacions a 31 de desembre. La liquidació permet aplicar les magnituds per al funcionament i les polítiques del present any.

  L'any passat es van gestionar un volum de més de 10.766.000 €, amb uns resultats afectats per una menor recaptació i una major execució pressupostària ateses les necessitats derivades de la Covid-19. La liquidació dóna informació detallada de les magnituds de despesa i ingressos per capítols, resultats i romanents tant de l'Ajuntament, com de la resta d'entitats municipals.

 6. Donar compte resultat exercici control intern 2020

  Es dóna l'obligada informació de les possibles resolucions adoptades pel president que fossin contràries a les objeccions efectuades o, si s'escau, a l'opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d'ingressos, dels informes d'omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa. Aquest informe es remet a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de conformitat amb la Instrucció sobre la remissió d'informació relativa a l'exercici del control intern de les entitats locals.

 7. Proposta d'acord del grup municipal d'ERC de "Moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans* i en suport d'una llei trans estatal"

  La proposta reclama iniciar el tràmit i aprovació en aquesta legislatura de la llei estatal que reconegui i garanteixi de manera integral i efectiva els drets del col·lectiu trans* en quant suposa una condició humana més i forma part de la seva diversitat

  Es tracta de reconèixer en el cos legal la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització i reconeixement de les identitats trans*, en l'autodeterminació de la identitat i expressió de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals que encara pateixen les persones trans.

 8. Informes d'alcaldia i regidors
 9. Precs i preguntes