Ple municipal extraordinari del 16 de juny

Ple Municipal 1Sessió Extraordinària de Ple de l'Ajuntament, el 16 de juny de 2022. Aquest és l'ordre del dia:

1.- Aprovació definitiva de l'establiment del servei d'aigua potable i clavegueram del municipi de Cassà de la Selva i del seu reglament.

En el Ple municipal, de data 31 de març de 2022, s'aprovà inicialment l'establiment del servei municipal d'aigua potable i clavegueram. Ara s'aprova definitivament aquest establiment del servei al municipi de Cassà de la Selva mitjançant gestió indirecta a través de concessió administrativa.

També, s'aprova definitivament el Reglament dels serveis de subministrament d'aigua i clavegueram dins el municipi de Cassà de la Selva que regula la prestació del servei entre els usuaris i l'entitat gestora amb una legislació que especifica aspectes de mesura i consum, facturació, inspecció i règim sancionador.

2.- Contractació privada mitjançant procediment obert d'una nau industrial per a magatzem de material municipal.

L'Ajuntament necessita obtenir un espai destinat a magatzem municipal atès que finalitza el lloguer de l'actual magatzem. Es planteja una licitació per a l'obtenció d'una nau industrial, per a ser destinada a magatzem de material municipal a través de procediment obert, mitjançant contracte privat d'arrendament. Incoem l'expedient i l'aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars.