Celebració del Ple municipal ordinari del 30 de juny de 2022 a les 19 h.

Ple Municipal 1El Ple ordinari del mes de juny adjudica l'obtenció de dos habitatges de lloguer social a Cassà de la Selva. Les garanties que dona l'Ajuntament amb aquest lloguer social serviran per donar seguretat als propietaris que estan interessats en la mesura i també per resoldre la situació de dificultat per accedir al mercat immobiliari. També hi ha diversos suplements de crèdit per dotar diferents mesures d'acció de govern en àrees com la gestió d'escombraries, ajudes al transport públic o impuls econòmic local amb càrrec del Romanent Líquid de Tresoreria.

1.- Aprovació de l'acta del Ple ordinari de 26/05/2022.

 

2.- Aprovació de l'acta del Ple extraordinari de 16/06/2022.

 

3.- Retre compte dels decrets d'Alcaldia núm. 2022/1211 al 2022/2500.

 

4.- Addenda al document d'Encàrrec a Mitjà Propi signat entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L. per la gestió de la Residència per a Gent Gran i Centre de Dia "Sant Josep" del municipi de Cassà de la Selva.

L'empresa pública SUMAR gestiona la residència de gent gran Sant Josep del municipi de Cassà de la Selva mitjançant el conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament, qui és titular del servei. El conveni preveu una revisió del cost anual del servei amb l'aprovació d'una addenda. Ara, fruit de la revisió de despeses del servei efectuada al mes de setembre del 2021 el cost anual per l'exercici 2022 serà de 2.090.497,90 €.

5.- Declaració de concurrència de bonificacions ICIO.

Es porten a aprovació per part del Ple un lot de 10 bonificacions de l'impost de l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres. Concretament:

Dues bonificacions del 50% de l'impost per les obres dels habitatges propietat de joves menors de 35 anys.

Tres bonificacions del 95% de l'impost per les obres de rehabilitació de les façanes en estat de deteriorament, a valorar pels serveis tècnics municipals.

Tres bonificacions del 95% de l'impost per les obres de rehabilitació en edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva.

Una bonificació del 95% de l'impost per les obres de rehabilitació en Habitatges dels conjunts urbanístics Clau B del POUM.

Una bonificació del 50% de l'impost per les obres d'eliminació de barreres arquitectòniques de persones majors de 65 anys o dificultats de mobilitat.

6.- Suplement de crèdit 3SC 4/2022 pel Consorci del Transport, Promoció Econòmica, despeses financeres, electricitat, estudis i treballs tècnics, Cultura i recollida de residus.

S'inicia aquesta modificació de crèdit per tal de suplementar econòmicament diferents partides per import total de 287.615,91€, finançades amb Romanent Líquid de Tresoreria. Entre les noves aplicacions pressupostàries destaquen 113.415,91€, destinades a cobrir l’acord econòmic de liquidació del servei de recollida de residus amb l’empresa SELSA; 99.500€ per subministrament elèctric; i 26.700€, al Consorci del Transport Públic de l'àrea de Girona.

7.- Modificació de crèdit 3CE 4/2022.

Es proposa aquesta modificació de crèdit per tal de dotar econòmicament una subvenció al GREC (Grup de recerca i estudis cassanencs) per valor de 3.000€ a càrrec del Romanent Líquid de Tresoreria.

8.- Reconeixement extrajudicial de crèdit.

Es proposa d'aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses obligacions per valor de 36.608,39 €. Aquestes obligacions neixen en comptabilitzar la despesa sense dotació pressupostària i per tal d'evitar la càrrega judicial per l'Ajuntament que suposaria l'impagament de les obligacions.

9.- Adjudicació de la licitació per a l'obtenció d'habitatges de Cassà de la Selva, mitjançant un contracte de mandat, per a ser destinats en l'àmbit de l'habitatge social a través del procediment obert.

El Ple ordinari de 30 de març va aprovar la licitació per a l'obtenció de dos habitatges de Cassà de la Selva destinats a l'habitatge social. En aquest Ple s'adjudica l'obtenció a dos licitadors que són els propietaris d'aquests habitatges que compleixen amb els requisits establerts. Els immobles estan situats al C/ Mig i al C/ Rosselló i són cedits a l'Ajuntament per ser destinats a polítiques socials en règim de lloguer, per un import de 400€ mensuals cada habitatge i durant 7 anys. L'import de la reserva de crèdit puja a 67.200€ per cobrir els primers set anys.

10.- Moció del Grup Municipal d'ERC per a l'aprovació del manifest de l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació.

Segons la moció, atès l'impuls civil que promou un ampli Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació, s'expressa suport a l'amnistia, entesa com la necessitat d'una solució col·lectiva i integral. També s'expressa suport a l'autodeterminació, entesa com la necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana.

11.- Informes d'Alcaldia i regidors.

 

12.- Precs i preguntes.