Celebració del Ple municipal ordinari del 27 d'abril de 2023, a les 19 h

Ple MunicipalEl nou servei d'abastament d'aigua i clavegueram porta associada una sèrie d'inversions que s’aproven definitivament per aquest Ple. Són inversions previstes a diferents punts de la població que volen resoldre deficiències en la infraestructura que es van arrossegant des de fa molts anys.

El llarg litigi que durant anys han mantingut el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l'Ajuntament sobre les despeses indirectes de la prestació obligatòria de serveis socials, que aquest últim rep del Consorci, es desencalla acordant el reconeixement del deute reconegut i justificat i un pla d'amortització en deu anys.

El romanent de tresoreria s'aplica per dotar econòmicament diferents partides, majoritàriament l'augment de la factura energètica. Altres informes econòmics tanquen aquest penúltim Ple de l'actual mandat.

1.- Aprovar l'acte del Ple del 30/03/2023.

 

2.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2023/0286 a 2023/0789.

 

3.- Aprovació la comptabilitat de la Sra. Dolors Grau Ferrando.

La Sra. Dolors Grau Ferrando és treballadora laboral de l'Ajuntament de Cassà de la Selva des del dia 9 de novembre de 1998 com a arxivera. Se l'autoritza compatibilitzar la seva activitat pública a l'Ajuntament de Cassà de la Selva amb dues segones activitats privades de docència i investigació subjecte a les condicions i limitacions establertes a la legislació vigent.

4.- Aprovació definitiva de l'estudi de viabilitat de la concessió de serveis per al nou servei d'abastament d'aigua i clavegueram del municipi de Cassà de la Selva.

Després d'haver aprovat inicialment aquest estudi de viabilitat el passat mes de febrer, s'aprova el document definitivament. L'Estudi contempla les característiques del contracte i les necessitats d'inversió. També preveu unes inversions de més de 492.000 € sense IVA, per reformar part de les xarxes de clavegueram i pluvials, renovació de comptadors i millora d'elements. L'informe assenyala que la gestió indirecta a través d'un contracte de Concessió de Serveis, amb una concessió de deu anys, és el més indicat.

5.- Aprovació definitiva del projecte executiu de reforma del clavegueram del carrer Pompeu Fabra.

Després d'haver aprovat inicialment aquest projecte executiu el passat mes de febrer, s'aprova el document definitivament. Aquesta altra inversió inclosa en la concessió del servei d'aigua potable i del sanejament que es suggereix consisteix a reformar la xarxa de clavegueram del carrer Pompeu Fabra, en el tram entre el carrer Ramon Llull i el carrer de Músic Coll, per tal d'assolir un bon funcionament de la mateixa i evitar futurs problemes d'inundació en períodes de fortes pluges. Es preveu la substitució de la canonada existent de clavegueram per una nova canonada de diàmetre superior i l'execució d'una nova canonada de pluvials pel mig de la calçada del carrer Pompeu Fabra que reculli les aigües de les escomeses existents i els diferents embornals també existents a mantenir. El pressupost de contracte (IVA inclòs) és de 106.604,41 €. Aquest punt contempla l'aprovació inicial i sotmetre a informació pública el projecte durant trenta dies hàbils.

6.- Aprovació definitiva de l’obra ordinària del clavegueram del carrer Cervantes cantonada amb la plaça de la Font de Can Tolosà.

Després d'haver aprovat inicialment aquest projecte executiu el passat mes de febrer, s'aprova el document definitivament. Es tracta de les obres necessàries per millorar la xarxa existent de les aigües pluvials en el carrer Cervantes cantonada Plaça Font de Can Tolosà, per tal de millorar la seva capacitat hidràulica, eliminar dos abocaments d'aigües residuals a la xarxa de pluvials i reduir l'entrada d'aigües blanques a la xarxa de residuals en cas de pluja. El pressupost de contracte (IVA inclòs) és de 70.670,23€. Aquest punt contempla l'aprovació inicial i sotmetre a informació pública el projecte durant trenta dies hàbils.

7.- Aprovació definitiva del projecte per la impermeabilització de dos vasos del dipòsit vell, aigües i altres reparacions.

Igual que el punt anterior, se sotmet a aprovació definitiva d'una altra inversió que es contempla a l'estudi de viabilitat de la concessió del servei d'aigua potable. La proposta consisteix en la protecció i impermeabilització dels paraments del dipòsit, tant interiors com exteriors, així com el sanejament i protecció dels elements metàl·lics. Per millorar l'accessibilitat s'ha previst disposar escales homologades a tots els accessos i realitzar una ordenació dels elements en alguns punts per disposar d'espai suficient. Finalment, es disposaran elements de seguretat tals com línies de vida, llums d'emergència i bandes d'espuma per evitar cops. El pressupost de contracte (IVA inclòs) és de 84.934,40€. Aquest punt contempla l'aprovació inicial i sotmetre a informació pública el projecte durant trenta dies hàbils.

8.- Aprovació definitiva de l’obra local per la renovació de la xarxa de pluvials del carrer Peralada.

Amb l'aprovació definitiva d'aquest projecte, suposarà una altra actuació relacionada amb la concessió del servei d'aigua potable i del sanejament que se sotmet en aquest Ple és aquesta completa remodelació que consisteix bàsicament en la demolició de tota la xarxa de pluvials existent al carrer Peralada i la construcció d'una de nova. L'objectiu del projecte és dissenyar, descriure i valorar les obres de renovació de la xarxa de pluvials existent seguint els criteris que proposa el Pla Director d'Aigües Pluvials de Cassà de la Selva, per tal d'augmentar la seva capacitat i que hi puguin circular els cabals descrits en el mateix Pla Director. El pressupost de contracte (IVA inclòs) és de 303.984,82 €. Aquest punt contempla l'aprovació inicial i sotmetre a informació pública el projecte durant trenta dies hàbils.

9.- Aprovació definitiva del projecte simplificat d’arranjament i millora del camí des del carrer de la Verneda fins a can Queixal del terme municipal de Cassà de la Selva. tram 1

El ple municipal, en la sessió de data 28 d’abril de 2022 acordà aprovar inicialment el “projecte simplificat d’arranjament i millora del camí des del carrer de la Verneda fins a can Queixal del terme municipal de Cassà de la Selva. TRAM 1 TRAM 2”, de data febrer de 2022, redactat pels Serveis tècnics municipals, amb un pressupost total de 90.335,21€ IVA inclòs (Tram 1 de 44.034,33€ + Tram 2 de 46.300,88€). Aquest punt contempla l'aprovació definitiva ja que el secretari municipal ha emès certificat on es fa constar que durant el termini d’informació pública de l’aprovació inicial del projecte, no s’han presentat al·legacions o suggeriments.

 

10.- Adhesió de l'Ajuntament de Cassà de la Selva al conveni marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors.

Aquest Ajuntament vol adherir-se al conveni marc que promou l'Agència de Residus per tal de treballar per a la millora de la recollida selectiva de totes les fraccions reciclables, i d'entre elles, les piles i acumuladors mòbils, que per la seva gran toxicitat poden provocar contaminació a sòls i aigües si no es preveu i facilita una gestió diferenciada i específica per aquests residus. Aquest sistema estableix que els fabricants, distribuïdors i importadors de piles i acumuladors són responsables de la gestió dels residus d'aquest producte fins al final del seu cicle de vida. També promou la reducció de l'impacte ambiental i la protecció la salut pública en relació amb els residus de piles i acumuladors. A més a més, aquests sistemes també han d'incentivar als productors a dissenyar i produir piles i acumuladors que siguin menys contaminants i més fàcils de reciclar. L'Ajuntament autoritza mitjançant aquest conveni als sistemes de responsabilitat ampliada a desenvolupar les actuacions inherents a la recollida selectiva i correcta gestió dels residus de piles i acumuladors a les cadenes de distribució amb què tenen acords per a la recollida selectiva d'aquests residus a les seves instal·lacions.

11.- Proposta d'aprovació de la modificació puntual número 15 del POUM de Cassà de la Selva, de modificació del Pla d'Actuació Urbanística Municipal i de l'article VI.3.7. Condicions de formulació dels plans. Programació temporal i indicadors.

Després del període d'un mes d'informació pública des de l'aprovació inicial no s'ha presentat cap mena d'al·legació, ni suggeriment. Ara es proposa aprovar provisionalment a la proposta de modificació puntual número 15 del POUM de Cassà de la Selva que afecta el sector SUND 2.1 B Matamala-Salvador Espriu. S'inicia l'aprovació provisional, per tal que es pugui desenvolupar aquest sector amb una excepcionalitat similar a la que ha permès el desenvolupament del sector SUND 2.1 A Matamala-Nord-oest. Aquests Sòls Urbanitzables "no delimitats" es troben prou separats de la resta de SUNDS. El SUND 2.1B contempla el desenvolupament urbanístic d'un sector que confronta amb el carrer Salvador Espriu, amb una tipologia d'edificacions per les quals hi pot haver demanda.

12.- Proposta d'aprovació de la modificació puntual número 23 del POUM de Cassà de la Selva per a l'intercanvi de qualificació de dues parcel·les de sòl privat lliure d'edificació i zona verda i millores en la vialitat al carrer del Metall de Cassà de la Selva.

Després del període d'un mes d'informació pública des de l'aprovació inicial no s'ha presentat cap mena d'al·legació, ni suggeriment. Ara es proposa aprovar provisionalment a la proposta de modificació puntual número 23 del POUM de Cassà de la Selva. Es tracta de racionalitzar el planejament SUD 1.8 que afecta l'empresa Construccions Tècniques S.L. (Metall-lògic SL). Aquesta mesura permetrà una permuta de terrenys més endavant, un cop s'hi hagi requalificat les zones afectades amb aquesta proposta i s'hagi aprovat per part del Servei Territorial d'Urbanisme. El resultat serà que l'empresa podrà reunir en una sola zona els terrenys de la seva propietat que ara té dividits amb un més gran aprofitament del terreny, i l'Ajuntament disposarà d'una zona verda al costat de la Riera Susvalls més gran i accessible. Per tant, la zona municipal passa de tenir una parcel·la de 3.231 m² a un altre de 5.892 m², mantenint un altre de 1.355 m². Les parcel·les continuen essent lliures d'edificació i no computen a efectes del càlcul de l'edificabilitat i, en conseqüència, es mantenen els usos i aprofitaments.

13.- Proposta d'acord de reconeixement de deute del servei prestat pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha d'atendre finalment la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu, pel qual ha de fer front a la liquidació de despeses de costos d'estructura i indirectes de la prestació obligatòria de serveis socials, entre d'altres, referits a diferents exercicis, presentada pel Consorci de Benestar Social del Gironès- Salt, que ascendeix en total 386.696,45 euros.

Aquest Ajuntament proposa reconèixer el deute dels exercicis 2018, 2019 i 2020 pels serveis prestats pel Consorci a l'Ajuntament, dels quals es disposa la informació, liquidacions i justificació per a la imputació d'aquests serveis prestats i liquidats i que ascendeix en total 156.686,81 euros, condicionat a què s'ajorni el deute, a raó de 15.688 euros anualment i durant deu anys.

Pel deute anterior al 2018 que ascendeix a 172.149,34 euros, l'Ajuntament no disposa de la informació o bé justificació del deute, i condiciona aquest reconeixement a la justificació i lliurament de la informació necessària per a la seva imputació i a l'hora a l'existència de crèdit adequat i suficient en els exercicis pressupostaris, en els quals s'ajorni el deute.

Finalment, se sol·licita al Consorci la formalització d'un conveni interadministratiu per regular el fraccionament del deute en deu anys per al seu corresponent pagament plurianual.

14.- Modificació de crèdit 3SC 4/2023.

Aquesta modificació de crèdit procedent de romanent de tresoreria es tramita per fer front en major part a l'increment de la factura energètica, diverses despeses de manteniment, assegurances i ampliació de les subvencions a Càritas i al Casal del Jubilats. La modificació que puja a més de 260.000€ es cobreix amb romanent de tresoreria.

15.-  Retre compte dels informes de control financer de l'exercici 2022.

El Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2022 determina el marc de les actuacions de control financer corresponents a l'exercici 2022 i té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Ara es ret compte dels informes de control financer realitzats durant l'exercici 2022 per la Intervenció general en què s'avalua l'acompliment de la normativa en matèria de morositat, el registre comptable de factures i la valoració del saldo del compte de creditors per operacions pendents d'aplicar.

16.- Retre compte al Ple de l'aprovació i control dels comptes justificatius dels pagaments menors de l'exercici 2021.

Un altre punt en què s'informa de les despeses tramitades com a pagaments menors durant l'any 2021 amb els corresponents imports i informes d'intervenció.

17.- Retre compte al Ple de l'aprovació i control dels comptes justificatius dels pagaments menors de l'exercici 2022.

Igual que el punt anterior, s'informa de les despeses tramitades com a pagaments menors durant l'any 2022 amb els corresponents imports i informes d'intervenció.

18.- Retre compte de l'informe resum anual dels resultats del control intern de l'exercici 2022.

La Intervenció local elabora anualment coincidint amb l'aprovació del compte general, l'informe resum les actuacions més significatives per les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a terme l'exercici anterior. De resultes d'aquest informe es desprenen unes recomanacions i un Pla d'acció. L'informe té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer durant l'any 2022 per comprovar el compliment de la normativa, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. A més, verifica el control financer de subvencions sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per les entitats que integren el sector públic institucional d'aquesta entitat local.

19.- Informes d'Alcaldia i regidors.

20.- Precs i preguntes.

Telèfons d'interès

  • Cassà Jove 669 166 000
  • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
  • Esports (zona esportiva) 972 461 527
  • Promoció Econòmica 972 462 821
  • Ràdio Cassà 972 463 777
  • Serveis Socials 972 460 851
  • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H