S'obre el període per fer la sol·licitud d'habitatge de lloguer social

2023 02 03 accions habitatge 2023A partir de demà, 7 de febrer, s'obrirà un període de trenta dies hàbils per a fer les sol·licituds de lloguer social a Cassà.

Es tracta de dos habitatges que formen part de la borsa de lloguer social amb els preus regulats, destinats a famílies i persones residents a Cassà amb necessitats d'habitatge. 

Les bases per accedir a aquests habitatges contemplen els ingressos mínims i màxims de les famílies, si tenen fills a càrrec a més de contemplar les situacions de dependència o les circumstàncies d'assetjament immobiliari entre altres.

Aquesta és la taula de preus i els barems d'ingressos mínims i màxims anuals dels candidats:

 Ingressos candidats segons nº habitacions

 Preu màxim lloguer (€/mes) Ingressos mínims anuals  Ingressos màxims anuals 
 1 Habitació  250 €  10.000 €  15.000 €
 2 Habitacions  350 €  14.000 €  21.000 €
 3 Habitacions  400 €  16.000 €  24.000 €
 4 Habitacions  450 €  18.000 €  27.000 €

 

Podeu accedir al procediment que regula l'accés a l'habitatge de lloguer social aquí.

La persona que vulgui participar en el procediment d’adjudicació d’habitatges haurà de presentar una sol·licitud que podrà de ser lliurada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Cassà de la Selva a través del Registre General, o bé presentada per mitjans telemàtics a la seu electrònica.

La documentació es presentarà amb la sol·licitud en model normalitzat.

Documentació relativa a les circumstàncies personals de la unitat de convivència:

 • NIF, NIE o Passaport de tots els membres de la unitat de convivència obligats legalment a tenir-ho, amb el corresponent permís de residència vigent.
 • Llibre de família o document que el substitueixi.
 • En el cas de violència de gènere, documentació que ho acrediti segons Llei 5/2008,d e 24 d’abril.
 • En cas de família monoparental, el carnet de família monoparental. En el cas que aquesta sigui resultant d'un divorci o separació, també en el cas d’unió estable de parella, sentència de divorci o separació.  En cas d’acolliment, document acreditatiu.
 • En cas de família nombrosa, títol de família nombrosa.
 • En el cas de malaltia greu, informe mèdic acreditatiu.
 • Si s'escau, certificats de discapacitat i/o mobilitat reduïda i/o grau de dependència de qualsevol dels membres dela unitat de convivència

Documentació acreditativa dels ingressos i situació laboral de totes les persones en edat laboral:

 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria general de la seguretat social actualitzadade tots els membres de la família majors de 16 anys.
 • Contracte de treball i nòmines dels darrers 3 mesos de tots els membres de la família enactiu, així com carta de finalització de contracte i/o acomiadament de la darrera feina en cas de trobar-se en situació d'atur el/la sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que hi conviuen.
 • Certificat o certificats que acreditin la percepció d'una pensió emesos per l'INSS, en cas que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència sigui pensionista o, en el seu cas, certificat negatiu.
 • Certificat de pensions, ajuts o prestacions públiques emès per l'organisme corresponent de la seguretat social o, en el seu cas, certificat de prestacions socials emès per Benestar i família.
 • En el cas d'unitat de familiars que es troben separades o divorciades, hauran d'acreditarla separació o divorci amb auto de mesures provisionals, sentència i/o acord ratificat judicialment.
 • En el cas de presència de menors, s'acreditarà el cobrament/pagament de les pensions compensatòries d'aliments, o en el seu defecte, la reclamació judicial per fer-ne efectiva l'obligació.
 • Extractes bancaris (12 últims mesos) de tots el comptes dels que siguin titulars qualsevol dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys i amb declaració jurada.
 • Demanda d'ocupació en cas de trobar-se sense feina. Inscripció en el Servei d’Ocupació o carta finalització contracte o acomiadament.
 • En el cas, de treballadors per compte pròpia (autònoms), última liquidació trimestral IRPF e IVA/butlletí cotització SS, i declaració anual IVA
 • Declaració jurada d'ingressos reals, en model normalitzat, conforme no es reben més ingressos dels declarats

A més s'han de presentar aquestes declaracions responsables :

Declaració responsable de no disposar de recursos socials ni econòmics suficients en comptes corrents o d’altres dipòsits anàlegs a entitats financeres per accedir a un habitatge del mercat privat, ja sigui en propietat o en lloguer, així com impossibilitat d’accedir a un altre servei residencial públic.

Declaració responsable en model normalitzat on s’inclouran diferents conceptes, i que autoritza expressament l’Administració municipal per obtenir qualsevol tipus d’informació que pugui ser en poder seu o sol·licitar a altres Administracions.

 Podeu descarregar la documentació aquí:

 

Per a més informació podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Habitatge Municipal ubicada al carrer Enric Coris núm. 11 (L'Escorxador).
Horari:dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h. El telèfon de l'oficina és el 621 25 68 90.

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H