Presentació del servei del Centre Cultural Sala Galà

El Centre Cultural Sala Galà és un equipament cultural on s’hi troben ubicades la Biblioteca Municipal, l’Escola d’Art Josep Lloveras i l’Escola de Música Pere Mercader i, a més, s’hi duen a terme activitats de formació, xerrades i activitats organitzades pel mateix Ajuntament o per entitats i associacions del poble.

Identificació

Nom del servei: Centre Cultural Sala Galà

Adscripció dins l’organigrama: Regidoria de Cultura, Entitats i Festes

Equip responsable:
Juan Cabrera Yeste
Victor Ortiz Díaz
Personal de la Biblioteca de Cassà

Adreça: Centre Cultural Sala Galà, Carrer del Molí, 9

Horaris: Dimecres i dijous de 10 a 12h.
Dilluns a divendres de 15.30 a 19.30h.
Telèfon: 972 46 28 20.
Xarxes socials: Facebook: Centre Cultural Sala Galà
Twitter: @salagalacassa
Web: www.salagala.cat
Adreça electrònica:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Missió i valors

Des del Centre Cultural Sala Galà es treball per ser el centre de referència al poble en formació artística i cultural i ser, a més una plataforma de llançament d’artistes i músics. Així mateix, pretén ser un equipament cultural amb recursos i obert a la població i a les entitats i col·lectius del poble.

Serveis

La Biblioteca de Cassà de la Selva posa a disposició de tots els usuaris l’accés lliure i gratuït al seu fons, serveis i equipaments.

L’oferta de serveis és la següent:

Biblioteca Municipal:

Consulteu la carta de servei específica de la Biblioteca Municipal.
Persones destinatàries: tota la població.

Escola d’Art Josep Lloveras:

Consulteu la carta de servei específica de l’Escola d’Art Josep Lloveras. La informació de l’Escola d’Art Josep Lloveras es pot trobar actualitzada a http://www.salagala.cat/escola-dart.
Persones destinatàries: tota la població.

Escola de Música Pere Mercader:

La informació de l’Escola de Música Pere Mercader es pot trobar actualitzada a http://www.salagala.cat/escola-de-musica
Persones destinatàries: tota la població.

Formació:

 • Organització de cursos diversos (ioga, pilates, gimnàstica suau, etc.).
 • L’oferta anual de cursos es pot trobar actualitzada a www.salagala.cat.

Persones destinatàries: tota la població.

Cessió d'espais:

Espais municipals (auditori, aules, etc.) a disposició de les associacions del poble amb la petició prèvia a través d’una instància genèrica amb un mes com a mínim d’antelació. En el cas que una entitat privada en vulgui fer ús, haurà de fer el pagament de les taxes corresponents tal i com ho regula l’ordenança fiscal número 24.
Persones destinatàries: entitats de Cassà de la Selva.

Com sol·licitar el servei: Centre Cultural Sala Galà, telèfon 972 46 28 20, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o www.salagala.cat.

Servei de préstec

Per accedir a aquest servei, cal utilitzar el carnet d’usuari, que és gratuït, i permet disposar de 15 llibres, 5 revistes, 5 CD i 5 DVD durant 30 dies, prorrogable fins a dues vegades més, sempre que el document no tingui cap reserva prèvia.
En cas de retornar els documents amb retard, el sistema informàtic aplica automàticament una penalització d’1 punt per document i dia de retard a partir de la data de venciment del préstec.
Per cada 90 punts de penalització acumulats s’aplicarà una exclusió temporal de 15 dies del servei de préstec a totes les biblioteques públiques.
Cada usuari pot realitzar fins a 5 reserves i se li comunicarà l’arribada del document i disposarà de fins a 5 dies per passar‐lo a recollir.

Servei de préstec intrebibliotecari

A través del servei de préstec interbibliotecari es posa a disposició dels usuaris el fons de les biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
Quan un usuari està interessat en un document que no es troba a la Biblioteca, es pot demanar a un altre centre sense cap cost addicional.
Un cop comunicada la disponibilitat de la reserva, la persona usuària disposa de 5 dies per recollir l’exemplar sol∙licitat. Un cop transcorregut aquest termini la reserva és anul∙lada.

Servei de préstec a entitats

La biblioteca ofereix un carnet d’entitat a aquelles que així ho sol∙licitin per tal que disposin temporalment de fons relacionats amb les seves activitats, fins o serveis. En cap cas es pot utilitzar el servei de préstec a entitats per a un profit personal.
El carnet el sol∙licita el o la responsable de l’entitat personalment a la biblioteca, i ha de facilitar les seves dades personals i les de l’entitat.
El servei de préstec a entitats permet emportar‐se un màxim de 20 llibres, 10 números de revistes (només els números endarrerits), 10 CDs i 10 discos òptics en dipòsit durant 1 mes.

Servei de préstec a domicili

El servei de préstec a domicili permet rebre documents de la biblioteca al domicili de les persones amb problemes de mobilitat (temporal o permanent). Els usuaris d’aquest servei s’han de posar en contacte amb la biblioteca per tal de demanar els documents que vulguin. El personal de la biblioteca selecciona els documents, els porta al domicili de l’usuari i els retorna a la biblioteca en hores convingudes.

Servei de reprografia

La Biblioteca disposa de fotocopiadora, escàner i impressora. Per poder‐ne fer ús, cal adreçar-se al taulell d’informació. Els preus són els següents: impressions i fotocòpies color, 0,30 € unitat; impressions i fotocòpies en blanc i negre, 0,10 € unitat. Els escàners són gratuïts.

Servei de dinamització cultural i foment de la lectura

La Biblioteca de Cassà organitza activitats culturals i lúdiques per tal de dinamitzar els seus fons i per promoure i difondre la lectura dins o fora de l’espai físic de la biblioteca: hores del conte, biblionadons, tallers infantils, laboratoris de lectura, visites escolars, presentacions de llibres, exposicions, clubs de lectura i cursos de formació, entre d’altres.
Les activitats que s’organitzen a la Biblioteca són de lliure accés per a tothom. Per motius de capacitat o en cas d’anar dirigides a un sector de públic determinat, la biblioteca pot limitar‐ne l’accés mitjançant la petició d’una inscripció prèvia a l’activitat.
Les activitats són gratuïtes sempre que no es fixin preus públics perquè siguin de caràcter especial, d’interès restringit, per necessitat d’autofinançament o perquè es vulgui limitar el nombre d’inscripcions.
L’agenda d’activitats es pot consultar al web http://www.bibgirona.cat/biblioteca/cassa/agenda.

Canals de participació

Els canals de participació dels ciutadans són diversos:

 • Escrits dirigits al servei.
 • Aportacions en qualsevol dels canals de comunicació establerts per l’Ajuntament:
    instàncies genèriques i/o a través del formulari de www.cassa.cat/queixes.
 • Opinions a través de les xarxes socials del servei o de l’Ajuntament de Cassà.
 • Opinions a través de les xarxes socials pròpies del Centre Cultural Sala Galà:
   - Pàgina de Facebook: Centre Cultural Sala Galà
   - Twitter: @salagalacassa

Presentació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments

Per facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar millores del servei, l’Ajuntament ha establert tres canals preferents:

 • Bústia de queixes i suggeriments. S’hi pot accedir a través de www.cassa.cat/queixes.
 • Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada a l’Ajuntament de Cassà de la Selva (rambla Onze de Setembre, 107). Telèfon: 972 46 00 05. Web: www.cassa.cat.
 • Comunicacions dirigides directament al servei a través de les dades de contacte acordades.

Normativa

 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LPDCP).
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, d’accés a la informació pú-blica i bon govern.
 • Ordenança fiscal número 24 de taxes per a la utilització d’instal·lacions i mate-rial municipal.

Drets i responsabilitats de la ciutadania i dels serveis gestors   

Dret a la no discriminació i a una atenció adequada.
Dret de les persones usuàries a ser tractades amb respecte i consideració.
Dret a rebre informació de tots els procediments que afectin les persones usuà-ries.
Dret a rebre informació de tots els procediments que afectin les persones usuà-ries.
Dret a accedir als serveis oferts sempre que compleixin els requisits de partici-pació.Dret a rebre informació de tots els procediments que afectin les persones usuà-ries.
Dret a formular queixes i suggeriments d'acord amb el que està fixat en aquesta carta de serveis
Tractar amb respecte i consideració el personal que presta els serveis.
Facilitar totes les dades necessàries per a la correcta tramitació del procedi-ment.
Utilitzar correctament els serveis i els béns públics.
Complir les normes municipals. 

end faq

{accordionfaq faqid=accordion1 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5" }

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H