Consell de Govern

El Consell de Govern és un òrgan col·legiat municipal complementari. L’objectiu és el d’informar, coordinar i acordar l’acció de Govern de les diferents regidories, analitzar els assumptes de caràcter urgent i, alhora, trobar un espai de comunicació i debat entre les diferents àrees de la corporació municipal.

 

REGLAMENT 

  • El Consell de Govern estarà integrat per tots els regidors i regidores amb delegacions genèriques i especials de l’Alcaldia i serà presidit per l’alcalde, a fi d’assolir la màxima eficàcia amb l’acció de Govern i en l’administració municipal.
  • Per raó dels assumptes a tractar, el President podrà demanar al personal funcionari o laboral, eventual i directiu de l’Ajuntament, com també al personal extern contractat, que assisteixin a les reunions del Consell de Govern.

 

MEMBRES 

  •  El Consell de Govern està format per tots els regidors i les regidores de l'equip de Govern Municipal. 

 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

El Consell de Govern celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat setmanal, cada dilluns, a les 19:00 hores, a les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte, realitzada per aquesta Alcaldia.

 

Actualització legislatura 2023/2027