Consell de Govern

El Consell de Govern és un òrgan col·legiat municipal complementari. El seu objectiu és el d'informar, debatre i resoldre els assumptes d'interés municipal.

 

REGLAMENT 

 • Està integrat per tots els regidors i regidores amb delegacions genèriques i especials de l'Alcaldia i és presidit per l'Alcalde, a fi d'assolir la màxima eficàcia amb l'acció de Govern i en l'administració municipal. 
 • L'Alcalde pot demanar al personal funcionari o laboral de l'Ajuntament, així com també al personal extern contractat, que assisteixin a les reunions del Consell de Govern per tal de tractar eficientment tots els assumptes. 
 • Per la validesa de les sessions es requereix l'assistència de la meitat més un dels membres. Els acords s'adopten per majoria simple, dirimint els empats a l'Alcalde amb el vot de qualitat. 

 

MEMBRES 

 • Robert Mundet i Anglada: Medi Ambient, Via pública i Veïnats
 • Joan Casabó Fuguet: Cultura i Promoció econòmica
 • Sílvia Martí Suñer:  Educació, Entitats i Sala Galà 
 • Christian Cortés de la Fuente: Urbanisme
 • Núria Salvans Pérez: Serveis Socials, Salut i Ciutadania
 • Lourdes Martin Toro: Esports (equipaments i entitats esportives)
 • Joan Ignasi Gispert Lloveras :Hisenda i Organització municipal
 • Carla Matilla Rubirola: Joventut, Festes, Entitats i Comunicació
 • Marià Montsunyer González: Governació

 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

El Consell de Govern celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat setmanal, excepte el mes d'agost que es considerarà vacacional, en lhorari previ i coincidint amb els dies en què es celebri la Junta de Govern Local, a les dependències de l'Ajuntament, prèvia convocatòria al efecte, realitzada per l'Alcaldia.