Presentació del Servei de Comunicació

Àrea de comunicació de Cassà de la Selva.

Identificació

Nom del servei: Àrea de Comunicació

Adscripció dins l’organigrama: Regidoria de Comunicació

Equip responsable:
Olga Carrillo
Brauli Gener
Jordi Farigola
Adreça: Rambla Onze de Setembre, 107
Horari (presencial/virtual): De dilluns a divendres, de 8 a 15.30 h
Oficina telemàtica: 24h al dia, tot l'any, a través de la web
Web: www.cassa.cat
Adreça electrònica:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Missió i valors

L’Àrea de comunicació té com a objectiu informar a la ciutadania de la gestió municipal i de les activitats que tenen lloc al municipi organitzades per les institucions i per les associacions i entitats del municipi, així com fer campanyes de difusió, participació i sensibilització ciutadana.

Els valors principals del Servei de Comunicació són el rigor informatiu, la qualitat dels continguts, tant periodístics com gràfics, la professionalitat, el foment de la participació, el coneixement i la divulgació de la informació d’interès públic.

Serveis

 • Agenda mensual: Edició i publicació mensual de difusió dels actes culturals i les activitats que tenen lloc al municipi. Es distribueix a totes les llars del municipi.
 • Pàgina web municipal: cassa.cat. Manteniment del lloc web i actualització de continguts, publicació de notícies i actes d’interès públic als espais de notícies i agenda de la web.
 • Pàgina web de turisme: cassadestapa.cat. Manteniment del lloc web i actualització de continguts.
 • Xarxes socials municipals: Gestió i publicació dels actes i informacions d’interès públic a les xarxes socials municipals.
  • Facebook: @ajcassa
  • Instagram: @ajcassa
  • Twitter: @ajcassa
  • Youtube: @ajcassa
  • Telegram: @ajcassa
 • Butlletins informatius per correu electrònic: Publicació periòdica o puntual d’informació d’interès públic segmentada segons els interessos del públic subscrit.
 • Butlletins informatius per WhatsApp: Publicació periòdica o puntual d’informació d’interès públic al públic subscrit al canal.
 • Pantalles de divulgació: Publicació i difusió dels actes d’interès públic a les pantalles municipals.
 • Cartelleres i suports als espais públics: Producció i distribució de material gràfic imprès, cartellera, i altres publicacions en paper.
 • Divulgació i Retransmissió del Ple Municipal: Publicació de l’ordre del dia, retransmissió del ple pels Canals de Twitter i Youtube de l’ajuntament i publicació del resum del ple als mitjans propis.
 • Plataforma de participació ciutadana: Creació i seguiment del procés de participació dels pressupostos participatius anuals.
 • Manteniment i actualització del portal de transparència municipal.
 • Atenció i relació amb els mitjans de comunicació: Divulgació de la informació d’interès públic, creació de notes de premsa, anuncis i campanyes de divulgació d’actes i atenció als mitjans de comunicació.

 

Canals de participació

Els ciutadans poden fer les propostes de millora de i participació:

 • Escrits dirigits al servei.
 • Aportacions en qualsevol dels canals de comunicació establerts per l’Ajuntament: instàncies genèriques i/o a través del formulari de www.cassa.cat/queixes.
 • Comentaris i opinions a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Cassà.


Formulació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments

Per facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar millores del servei, l’Ajuntament ha establert tres canals preferents:

 • Bústia de queixes i suggeriments. S’hi pot accedir a través de www.cassa.cat/queixes.Aportacions en qualsevol dels canals de comunicació establerts per l’Ajuntament: instàncies genèriques i/o a través del formulari de www.cassa.cat/queixes.
 • Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada a l’Ajuntament de Cassà de la Selva (rambla Onze de Setembre, 107).
 • Telèfon: 972 46 00 05.
 • Web: www.cassa.cat
 • Comunicacions dirigides directament al servei a través de les dades de contacte acordades.

 

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern .
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 22/2005, de 29 de desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya.
 • Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual

 

Drets i responsabilitats de la ciutadania i dels serveis gestors

Drets:

 • Participar en la gestió municipal d’acord amb el que disposen les lleis i, si s’escau, quan els òrgans de govern i l’Administració municipal demanen la col·laboració amb caràcter voluntari del veïnat.
 • Ser informat, després d’una petició raonada, i dirigir sol·licituds a l’Administració municipal en relació amb tots els expedients i documentació municipals, d’acord amb el que disposa l’article 105 de la Constitució.
 • A rebre assistència en l´ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques.
 • A utilitzar les llengües oficials del territori.
 • A participar en les programacions establertes sempre que així estigui previst.
 • A ser tractats amb respecte i deferència per part de les autoritats i empleats públics, que els han de facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
 • A exigir les responsabilitats de les administracions públiques i autoritats, quan així correspongui legalment.
 • A la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin als fitxers, sistemes i aplicacions de les administracions públiques.

Resposabilitats:

 • Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
 • Tenir una actitud de respecte vers la resta de persones usuàries del servei.
 • Facilitar de forma certa i veraç les dades d’identificació personal i les relatives a la prestació d’un servei o procediment.
 • Col·laborar i aportar a l’Administració tota la documentació necessària i imprescindible per a les tramitacions i gestions que així ho requereixin.
 • Identificar i motivar les sol·licituds que es presenten.
 • Complir la normativa que li sigui d’aplicació.
 • Comunicar la modificació de dades personals i/o jurídiques que puguin afectar la prestació d’un servei o les relatives a un procediment.
 • Esmenar les sol·licituds incompletes.
 • Respectar l’horari d’atenció i/o l’hora de la cita prèvia.
 • Assegurar-se la lectura i comprensió d’allò que se signa.
 • Fer un ús responsable i respectuós de les instal·lacions, tenint cura de l’espai i del mobiliari i estris que hi ha.

 

end faq

{accordionfaq faqid=accordion1 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5" }

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H