Presentació del servei de la Policia

Benvolgudes, benvolguts,
Em complau, com a alcalde de Cassà de la Selva, presentar aquesta Publicació orientada a donar a conèixer les tasques que realitza la Policia Local de Cassà de la Selva, com a eina de compromís davant la ciutadania.
Per donar resposta a les noves necessitats i exigències plantejades per un nou model de societat en una Ciutat com la nostra, que està creixent amb força, resulta imprescindible definir el marc estratègic d'un model de seguretat global, basat en una anàlisi multifactorial dels problemes i en el desenvolupament d'accions transversals, a partir dels principis de coresponsabilitat, comunicació, coordinació, col·laboració i actuació conjunta.
En la definició d'aquest nou model han d'intervenir tots els serveis, entitats i òrgans municipals relacionats amb la seguretat: policies, emergències, sanitat, benestar social, civisme, urbanisme, medi ambient, cultura, joventut, comunicació, sistemes informàtics, participació ciutadana, etc. L'objectiu d'aquesta estratègia és l'acostament del Servei als ciutadans/es, atenent de forma més eficient les seves necessitats i expectatives.
Dins de les directrius marcades pel nostre Ajuntament i en l'àmbit del Pla de modernització i qualitat, des de la Policia Local s'ha formulat aquesta Carta de Serveis, amb uns compromisos concrets que assumeix davant dels ciutadans/es, alhora que, com a decisió estratègica, se senten les bases de la millora de la qualitat del servei policial que ha de satisfer les necessitats declarades i implícites dels ciutadans/es, de manera que quedin plenament satisfets amb els serveis que reben.
Robert Mundet i Anglada
Alcalde de Cassà de la Selva

Identificació

Nom del servei: Policia Local

Adscripció dins l’organigrama: Regidoria de Governació

Equip responsable:
Alfons Serrano i Garcia
Josep Lluís Lara i Durán
Adreça: Carrer de la Pau, 60
Horari: 24 hores x 365 dies
Hi ha uns marges d'entrada i sortirda:
Matí: entrada de 8.30 a 9.30 h i sortida d'11.45 a 12.30 h
Tarda: entrada de 14.30 a 15.30 h i sortida d'16.45 a 18.30 h
Els nadons (P0) poden fer horari flexible (entrar més tard de l'horari límit i sortir abans de l'horari d'obertura)
Telèfons:  972 46 02 29 / 092 / 112 / 649 968 080
Web: http://www.cassa.cat/web/index.php/el-poble/inici-seguretat/protecciocivil-policia        
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Xarxes socials (Twitter): @policiacassa

Què ofereix el Servei de Policia

L’actuació que la Policia Local ofereix a la ciutadania de Cassà de la Selva es basa en principis d’implicació social, presència en el territori, proximitat i vocació de servei públic. Aquests principis bàsics i genèrics s’adeqüen a la realitat de cada moment, a la demanda social i a l’eficàcia en l’assignació dels recursos disponibles.

La missió és millorar la seguretat de la ciutat, tant objectiva com subjectiva, tot potenciant el treball conjunt de la Policia de Catalunya (Policia Local - Mossos d’Esquadra) i la interacció transversal amb la resta d’operadors de la seguretat pública.

Els valors propugnats són: compromís públic, presència al territori, proximitat a la ciutadania, eficiència i participació.

Amb l’objectiu de donar suport a la ciutadania, estem organitzats en diferents serveis:

 • Policia de trànsit.
 • Policia administrativa.
 • Seguretat ciutadana i Policia de proximitat (resolució i gestió de conflictes).
 • Policia assistencial.

Com ho fem possible

Les principals línies de treball de la Policia Local de Cassà de la Selva són:

 • Eficàcia, per actuar sobre l’origen mateix dels problemes, tot avançant-nos-hi.
 • Prevenció, per a intentar evitar aquelles situacions i problemes que pertorbin la vida de la ciutadania.
 • Resolució de problemes, quan cal actuar directament sobre situacions de conflicte, en defensa dels drets de la ciutadania i la convivència cívica.

Compromisos

Pel que fa a les funcions de Policia administrativa:
Actuacions policials en aplicació de les diferents normatives administratives municipals, autonòmiques o estatals, per evitar o corregir activitats que puguin comportar molèsties, perills o perjudicis a la ciutadania o al medi.
Planificació i realització de campanyes de sensibilització i control relacionades amb diferents aspectes de la tasca de policia administrativa.

Part d’aquesta activitat es fa en coordinació amb els serveis municipals adients, o altres administracions o serveis policials, ja sigui per al control del medi ambient, les activitats econòmiques perilloses o il·legals, o per al trànsit.

 • Control de sorolls en immobles.
 • Controls de sonometria en ciclomotors i vehicles de motor.
 • Control del compliment d'horaris dels locals comercials i de pública concurrència, i de les condicions específiques contingudes en la seva llicència d’activitat.
 • Vigilància i control del compliment de la normativa sobre animals domèstics, especialment pel que fa a les disposicions aplicables a la tinença de gossos en la via pública.
 • Vigilància dels diferents veïnats, per preservar el medi natural en tots els seus vessants.
 • Vigilància i control de conductes incíviques.

Pel que fa a les funcions de Policia assistencial i relacions amb la comunitat:
Actuacions de la policia que tenen com a finalitat la informació, l’assessorament, la formació i l'auxili directe a la ciutadania i la seva protecció, especialment en aquells col·lectius més vulnerables (persones grans, infants...) amb l’objectiu de protegir millor els seus drets, la resolució efectiva dels conflictes que es puguin donar entre particulars i l'accés a la informació per tal d'ajudar i orientar els vilatans i les vilatanes a resoldre millor les seves problemàtiques amb la participació i el suport dels organismes o institucions corresponents.
Seguiment de casos i de les problemàtiques que afecten ciutadans particulars o col·lectius, amb participació i coordinació, si escau, dels serveis municipals competents o d’altres administracions per tal de cercar la resolució més efectiva.

 • Atenció i informació a la ciutadania de qualsevol assumpte relacionat amb les tasques de la Policia Local.
 • Recepció de les denúncies presentades pels ciutadans i ciutadanes.
 • Atenció de qualsevol queixa o suggeriment en relació amb el servei.
 • Informació a la persona denunciant sobre els seus drets com a víctima d'un delicte.
 • Auxili permanent i immediat a les víctimes i seguiment personalitzat dels casos en les dependències de la policia o bé en el lloc on siguem requerits.
 • Línia telefònica específica per a casos de violència masclista o en l’àmbit de la llar.
 • Atenció especial a les víctimes de maltractaments (violència domèstica, violència de gènere...). Aquestes persones seran derivades al personal amb formació especial per tal d'atendre-les de manera més acurada i personalitzada. Derivació del seguiment de determinats fets (violència de gènere o domèstica, absentisme o assetjament escolar, etc.), a la mesa conjunta multidisciplinària de seguiment.
 • Vincle d’unió entre el ciutadà i l’Ajuntament les 24 hores del dia, els 365 dies l’any.
 • Custòdia i protecció dels nens i nenes menors quan siguin localitzats en situació d'absentisme escolar o en situació de risc, fins a ser lliurats als pares, tutors, centre escolar o de l’administració que pertoqui. Tractament i seguiment individualitzat deCustòdia i protecció dels nens i nenes menors quan siguin localitzats en situació d'absentisme escolar o en situació de risc, fins a ser lliurats als pares, tutors, centre escolar o de l’administració que pertoqui. Tractament i seguiment individualitzat de cada cas en mesa conjunta multidisciplinària de seguiment.
 • Col·laboració amb el cos dels Mossos d’Esquadra en el seguiment i assessorament de les víctimes de violència de gènere durant tot el procediment judicial.
 • Intervenció, a petició de les parts implicades, en actes de mediació per resoldre conflictes entre particulars.
 • Assessorament i informació a totes les parts, per arribar a una solució amistosa del conflicte.
 • Educació per la mobilitat segura (educació viària), comprometent-nos a posar a disposició del centre escolar un programa de mobilitat segura (educació viària), amb l’objectiu de millorar la mobilitat sostenible i segura per als nens i nenes de l’escola.
 • Xerrades informatives i formatives, amb personal especialitzat, en centres escolars o en entitats, associacions o col·lectius a demanda per sensibilitzar i informar (violència domèstica, drogues, prevenció de delictes, actuacions en cas d’emergències... o altres temes d’interès).
 • Coordinació de les tasques i activitats dels agents cívics en totes les matèries de la seva competència.
 • Interacció amb altres Policies Locals de l’entorn.

Pel que fa a les funcions de Policia de trànsit:
Actuacions planificades adaptades a la regulació del trànsit per afavorir la mobilitat dins de la vila.
Coordinació d’actuacions i anàlisi de propostes de millora i d’estratègies diverses per millorar la seguretat i l’ordenació del trànsit.
Vigilància del trànsit i controls preventius planificats i coordinats de vehicles i conductors per millorar la seguretat viària i reduir el nombre d’accidents de trànsit, coordinats amb el Servei Català de Transit, especialment en els punts de més concentració d’accidents.
Actuacions impugnatives davant dels incompliments de la normativa o de conductes incíviques.
Compliment de les accions que pertoquen a la Policia Local establertes en el Pla local de seguretat viària del període 2014-17, i la seva corresponent actualització 2020-23.
Intervenció i investigació en accidents de trànsit urbans i manteniment actualitzat de la base de dades d’accidents amb víctimes, a més de transmissió de la informació dels accidents al Servei Català de Trànsit per ser tractats en el programa SIDAT.

 • Intervenció immediata en cas d’accident de trànsit. Control i regulació en la zona i auxili dels ferits i de la resta d’implicats fins que es restableixi la normalitat viària.
 • Investigació de les causes dels accidents de trànsit amb la recollida d’indicis i dades per ser analitzades, amb la finalitat d’aclarir els fets i dirimir-ne responsabilitats. Informació a les parts afectades sobre les dades bàsiques de l'accident i orientació sobre els tràmits que cal fer.
 • Vigilància del trànsit i control de les infraccions de circulació.
 • Controls i vigilància prioritària de les infraccions que afecten més la seguretat del trànsit: conducció sota els efectes de l’alcohol o drogues, excés de velocitat, manca d’instal·lació o utilització dels elements de seguretat passiva (casc, cinturó, sistemes de retenció infantil...).
 • Servei permanent de retirada de vehicles.

Seguiment de la Carta de Serveis

El cap de Cos de la Policia Local farà un control continu:

 • Del grau de compliment dels compromisos declarats a la carta de serveis, a través dels indicadors establerts amb aquesta finalitat.
 • De l’anàlisi de les reclamacions per incompliment dels compromisos.
 • De les avaluacions de la satisfacció dels usuaris.
 • Vetllarà per garantir l’eficàcia dels serveis i la seguretat dels components de la policia local i de la ciutadania.

El primer trimestre de cada l’any, el cap del Cos emetrà un informe sobre el grau de compliment dels compromisos de l’any anterior, en el qual explicarà les desviacions i les mesures correctores adoptades, així com les mesures d’esmena aplicables, si escau, per tal d’aconseguir la plena satisfacció ciutadana.

Ajudeu-nos a ser més eficaços

Quan vingueu a les nostres dependències, si heu de fer alguna gestió, recordeu de portar sempre el DNI, permís de conduir, passaport o permís de residència.
Qualsevol sol·licitud ha d’indicar el motiu que la provoca.
Quan truqueu per a una urgència, mireu de ser tan breu, concís i clar com sigui possible. Com més dades pugueu aportar, més ràpida serà la gestió policial i es podrà donar pas a altres trucades d’altres ciutadans.
Per a tràmits futurs, és convenient que identifiqueu el policia que us atén, tant personalment com telefònicament.

Us convé saber que...

Tots els compromisos descrits en aquesta Carta de Serveis s’han d’entendre que es
desenvoluparan d’acord amb les disponibilitats del servei en cada moment i sempre que
no es doni una situació excepcional que pugui justificar que la major part dels recursos de
la Policia estiguin en altres serveis de més prioritat.

Instruments per avaluar l’aplicació correcta de la Carta de Serveis

Amb la finalitat que els ciutadans col laborin o participin en la millora del servei, preguem que ens feu arribar les vostres queixes, suggeriments i propostes de millora, que utilitzeu aquest servei com a via de reclamació:

Una vegada rebuda la queixa o el suggeriment, s’informarà la persona interessada de les actuacions dutes a terme en el termini de vint dies hàbils.
El transcurs d’aquest termini es pot suspendre en el cas que s’hagi de requerir la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies hàbils, formuli els aclariments necessaris per tramitar correctament la seva queixa o suggeriment.
Les queixes formulades d’acord amb el que preveu aquesta CARTA DE SERVEIS no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, ni el fet d’haver-les presentades interromprà els terminis establerts en la normativa legal vigent. Aquestes queixes no condicionen, de cap manera, l’exercici de les accions o drets restants que, d’acord amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir les persones que es considerin interessades en el procediment.

Contacte

Policia Local de Cassà de la Selva.
Carrer de la Pau núm. 60
17244 - Cassà de la Selva

972 461 069
092
112 (telèfon d’emergències de Catalunya)
649 968 080 (Mòbil)
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. (adreça electrònica)
@policiacassa (Xarxa Social Twitter)

end faq

{accordionfaq faqid=accordion1 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5" }

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H